X
GO

 

Har påvist 66-73 ulver så langt i vinter

Første foreløpige statusrapport fra vinterens ulveovervåking viser at det fram til nå er dokumentert 66-73 ulver i landet. Sporingssesongen hittil har vært preget av lite snø.

Har påvist 66-73 ulver så langt i vinter
Registreringssesongen har så langt vært preget av dårlige sporingsforhold. Her fra Ulvåareviret i oktober. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet

42-47 av ulvene som er registrert så langt i vinter har helnorsk tilhold, mens 13 har tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. 11-13  ulver har foreløpig usikker grensestatus. Seks av ulvene er kjent avlivet i perioden.

Resultatene presenteres i en ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv, laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata. Rapporten oppsummerer det som foreløpig er kartlagt av ulv i Norge så langt i vinter, fra 1. oktober til 10. desember. Registreringssesongen varer helt til 31. mars.

Fire helnorske kull

– Så langt i vinter er det dokumentert valpekull i de fire helnorske revirene Ulvåa, Hornmoen, Kynna og Mangen, alle innenfor ulvesonen. Videre er det dokumentert to kull i grenserevirene Varåa og Juvberget, og ett kull i det antatte grensereviret Boksjø, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I tillegg til disse sju kullene, ble det fra valpebilder og observasjoner før registreringssesongen påvist ulvekull i det helnorske Aurskogreviret, samt i de to antatte grenserevirene Bograngen og Rømskog.

– Her trenger vi flere DNA-analyser og sporinger for å dokumentere eventuell familiegruppestatus innenfor overvåkingssesongen, påpeker Kindberg.

I ulvereviret Kockohonka, som også er et antatt grenserevir, er det foreløpig for lite tilgjengelige data til å fastslå revirstatus med sikkerhet.

Meld fra om spor!

De aller fleste av ulvene som er dokumentert så langt i vinter er påvist i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken.  Registreringssesongen har hittil vært preget av mangel på sporsnø i mesteparten av perioden, så det gjenstår fortsatt mye sporing, DNA-analyser og annet arbeid.

– Vi oppfordrer publikum til å dele observasjoner av spor eller ulv. Det gjelder spesielt der det er mistanke om nye kull. Du kan melde fra om observasjoner til oss i Statens naturoppsyn (SNO) eller til Høgskolen i Innlandet på Evenstad, eller via rapportsystemet Skandobs (lenke), sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Følg med i Ulvetelleren

Neste foreløpige statusrapport fra overvåkingen kommer cirka 1. februar. Du kan fram til da følge med på overvåkingen i ulvetelleren på www.rovdata.no og i Rovbase. (lenke).

En ny endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia vinteren 2020-2021 er sammen med faglige samarbeidspartnere i Sverige planlagt ferdigstilt til 1. juni 2021.

Les hele den foreløpig statusrapporten her:
Ulv i Norge pr. 10. desember 2020. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2020-2021. Rapport 1.  (lenke)

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge. Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i seks revir i overvåkingssesongen 2020-21: Hernes, Varåa, Ulvåa, Juvberget, Bograngen og Østmarka.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata