X
GO

 

103-106 ulver i Norge i vinter

Vinterens registrering av ulv i Norge er over og det ble påvist 103-106 ulver i landet. 56 av dem hadde helnorsk tilhold mens 47-50 hadde tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. 

103-106 ulver i Norge i vinter
Spor av ulv i Deisjøreviret. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Resultatene presenteres i en ny statusrapport fra vinterens bestandsregistrering av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten oppsummerer hva som er dokumentert og kartlagt om ulv i Norge og grenserevir i overvåkingssesongen 2019-2020.

Uendret antall ulv

– 103-106 ulver er samme antall som ble dokumentert i Norge og grenserevir forrige sesong, dog med en økt andel i grenserevir i vinter. 13 av ulvene er registrert døde i perioden, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

De aller fleste ulvene er dokumentert innenfor forvaltningsområdet for ulv (ulvesonen) i Sørøst-Norge.

11 dokumenterte valpekull

Ulveovervåkingen er spesielt innrettet mot å registrere antall individer, flokker og par, og hvor mange kull som har blitt født.

– Det er i vinter dokumentert til sammen 11 valpekull som ble født i seks helnorske revir og fem grenserevir i 2019. Altså samme antall som i fjor (11), bare omvendt fordelt. De seks helnorske kullene er født i revirene Letjenna, Hernes, Kynna, Mangen, Aurskog og Østmarka, som alle er helt innenfor norsk ulvesone. De fem grenserevirene er Varåa, Kymmen, Magnor, Skillingmark og Rømskog, forklarer Kindberg.

Over bestandsmålet

Stortinget har bestemt et bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge inklusive grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Når antall kull i grenserevir deles mellom landene, gir det 8,5 kull i Norge i 2019, som er en svak økning fra 8 kull i 2018. Den norske delbestanden var begge år over bestandsmålet, sier Kindberg.

Stabilt antall flokker og par

Alle vinterens ulverevir med flokker og revirmarkerende par ble påvist helt eller delvis innenfor norsk ulvesone, bortsett fra et revirmarkerende par i Spekedalen, nordøst i Innlandet fylke, der ulvene ble felt i november.

– For de to siste sesongene har det totale antallet ulverevir med flokker eller par som berører Norge holdt seg stabilt, forklarer Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

(Saken fortsetter under kartet)

Kartet viser utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir med familiegrupper og revirmarkerende ulvepar som er kartlagt pr. 30.april vinteren 2019-2020.

Fant DNA fra 87 ulver i Norge

En viktig metode for å registrere ulv i Norge er innsamling og analyse av DNA fra skit, hår, spytt og urin. I overvåkingsperioden (1. oktober til 31. mars) ble det påvist 87 individer innenfor landets grenser fra DNA-analysene. (Les mer i Ulvetelleren)

– Ytterligere 16 ulver i grenserevir er kun registrert på DNA i Sverige. Dette gjelder åtte ulver i Kymmen, fem i Magnor, lederparet i Juvberget og en årsvalp i Skillingmark, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

– De tre førstnevnte revirene har størstedelen av sin utbredelse på svensk side av grensen, forklarer Flagstad.

Sluttrapporten med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og totalt i Skandinavia vinteren 2019-2020 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2020.

Les hele den nye foreløpige statusrapporten her:
Ulv i Norge pr. 30. april 2020. Foreløpige konklusjoner fra bestandsovervåking vinteren 2019/2020. Rapport 4. 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2019-20 gjelder dette Letjenna, Hernes, Varåa, Juvberget, Bograngen, Magnor og Østmarka)

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata