X
GO

 

Har påvist 66-73 ulver i Norge

Vinterens overvåking av ulv er godt i gang og det er så langt i vinter påvist 66-73 ulver innenfor landets grenser.

Har påvist 66-73 ulver i Norge
Bilde fra sporing av ulv i Kynnareviret i Hedmark i vinter. Foto: Statens naturoppsyn

Det viser en foreløpig statusrapport for perioden 1. oktober til 10. desember, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Registreringsperioden for ulv varer fra 1. oktober til 31. mars, med fastsetting av revirgrenser også i april måned.

Vi gjør oppmerksom på at resultatene i statusrapporten er foreløpige og vil endre seg etter hvert som registreringsperioden går sin gang og ny informasjon kommer til.

Påvist i ulvesonen

– Det er så langt påvist 45-47 ulver i helnorske revir eller på vandring i Norge og 19-24 ulver med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. I tillegg har to ulver usikker grensestatus, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

De aller fleste ulvene er påvist i fylker med forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen) i Sørøst-Norge; det vil si Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Kun 3-4 ulver er påvist utenfor disse fylkene i Norge hittil i vinter.

Tre av de registrerte ulvene med helnorsk tilhold er kjent avlivet.

Fire helnorske ulvekull

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for ulv med utgangspunkt i antall valpekull som fødes i Norge og i grenserevir hvert år. Overvåkingen har derfor et sterkt fokus på å registrere kull med ulvevalper som er født på våren.

– Det er så langt i vinter dokumentert fire valpekull i helnorske revir og tre valpekull i grenserevir, der ulveflokken har tilhold på tvers av riksgrensen. De helnorske ulvekullene er påvist i revirene Letjenna, Kynna, Aurskog og Østmarka, som alle er fullstendig innenfor ulvesonen, forteller Kindberg.

– Det er også dokumentert ulvekull i grenserevirene Varåa, Magnor og Rømskog, legger han til.

Mangler DNA fra valper

Det forventes også at det vil bli dokumentert et valpekull i reviret Hernes i Hedmark, innenfor ulvesonen, om kort tid. 15. juli i sommer ble det dokumentert et valpekull i reviret, men det er så langt i vinter ikke dokumentert noen valp(er) med DNA her, selv om tre ulver er sporet der.

– DNA-analyser av nylig innsamlet materiale, og i tillegg til videre sporing, sannsynliggjør at denne familiegruppen med tilhørende yngling innen kort tid vil bli bekreftet med fortsatt tilhold i reviret, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Ønsker meldinger om spor

Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet på ulv i Norge, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør. Metodene som anvendes er hovedsakelig sporinger på snø og innsamlinger av skit, urin, hår og løpeblod for DNA-analyser.

Publikum oppfordres til å bidra i overvåkingen ved å dele observasjoner av ulv og ulvespor, enten direkte på telefon til SNO eller Høgskolen i Innlandet, eller via rappportsystemet Skandobs på app eller internett.

– Vi tar gjerne imot tips fra alle områder og alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv fra publikum mottas med stor takk, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Alle ulver som dokumenteres i registreringsperioden teller med i bestandsoversikten.

Resultater fra forrige vinter

Forrige vinter ble det til sammen påvist 104-107 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal.

Stortingets bestandsmål er 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

I 2018 ble det født valpekull i fem helnorske revir, samt seks kull i grenserevir og 27 kull i helsvenske revir. Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette åtte kull i Norge. Den skandinaviske bestanden ble beregnet til å bestå av cirka 380 individer i fjor.

Les mer om bestandsstatus for ulv på rovdata.no.

Foreløpige rapporter

Denne første foreløpige statusrapporten fra vinterens overvåking gir et sammendrag over det som pr. 10. desember er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2019-2020.

Du kan lese hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 10. desember 2019. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2019-2020 Rapport 1.

Som tidligere vil det komme ytterligere et par foreløpige rapporter utover vinteren, planlagt til rundt 1. februar og 20. mars, og en siste foreløpig nasjonal rapport cirka 10.mai.

Endelig statusrapport for ulv i Norge og Sverige vinteren 2019-2020 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2020. 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2019-20 gjelder dette Letjenna, Hernes, Varåa, Juvberget, Bograngen, Magnor og Østmarka)

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata