X
GO

 

99-102 ulver i Norge

Det er så langt i vinter påvist 99-102 ulver innenfor Norges grenser. 64-66 av dem er kun påvist i Norge, 23-24 er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 12 ulver fortsatt har uklar grensestatus.

99-102 ulver i Norge
Spor etter seks ulv i Sotsjøreviret i februar i år. Foto: Statens naturoppsyn

Det viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. 17 av ulvene er registrert døde i perioden.

Vi gjør oppmerksom på at resultatene er foreløpige og gir et sammendrag over det som per 20. mars er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2018-2019.

Ti ulvekull

Det er så langt i vinter dokumentert fem valpekull i helnorske revir, tre valpekull i grenserevir og to valpekull i revir (Sotsjøen og Rømskog), der det foreløpig er uklart om revirgrensene strekker seg på tvers av riksgrensen mot Sverige.

– Alle ti valpekull har tilknytning til forvaltningsområdet for ulv (ulvesonen) i Norge, og de fem helnorske er fullstendig innenfor ulvesonen, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Forskningsprosjektet SKANDULV påviste i mai 2018 et valpekull i grensereviret Juvberget, men ingen av disse valpene er så langt påvist i overvåkingsperioden.

Få ulver utenfor Sørøst-Norge

De aller fleste ulver er registrert i fylker med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Åtte ulver er påvist i Norge utenfor disse fylkene i registreringsperioden, hvorav fem er skutt i samme periode.

– De tre resterende ulvene ble sist påvist i Sogn og Fjordane i desember 2018, i Finnmark januar 2019, og i Trøndelag i Lierne i januar 2019, sier Kindberg.

(Nyhetssaken fortsetter under kartet)

Kartet viser utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir som foreløpig er kartlagt pr. 20. mars vinteren 2018-2019. De oppgitte revirgrenser er minimumsgrenser. Symboler angir revir med utilstrekkelig informasjon om revirgrenser.

Meld fra om spor

Registreringsperioden på ulv varer fra 1. oktober til 31. mars og nærmer seg nå slutten, men det vil pågå kartlegging av revirgrenser i april. Overvåkingen tar fortsatt gjerne imot meldinger om spor eller observasjoner av ulv.

– Dette gjelder særlig der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i 2018, og spesielt langs svenskegrensen i ulvesonen. Ulvespor og andre observasjoner eller funn kan meldes til Statens naturoppsyn (SNO) eller Høgskolen i Innlandet på Evenstad, forteller Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i Statens naturoppsyn.

Observasjoner kan hele året deles i rapportsystemet Skandobs på app eller internett

Neste foreløpige statusrapport fra overvåkingen kommer i mai. En endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia vinteren 2018-2019 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2019.

Les hele den foreløpige statusrapporten her:
Ulv i Norge pr. 20. mars 2019. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2018-2019. Rapport 3.
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2018-19 gjelder dette Slettås, Letjenna, Varåa, Juvberget, Bograngen, Kynna og Østmarka)

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i månedsrapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata