X
GO

 

Har påvist 67-74 ulver i Norge

Vinterens registrering av ulv er godt i gang. Så langt er det registrert 67-74 ulver i Norge, inklusive grenserevir. Det er dokumentert fire valpekull i helnorske revir, og ett valpekull i grenserevir.

Har påvist 67-74 ulver i Norge
Ulv i Østmarka. Foto: Viltkamera.nina.no

Resultatene presenteres i den første statusrapporten med foreløpige resultater fra vinterens overvåking. Se foreløpig status her (lenke) og følg med på Ulvetelleren (lenke). 

Vi gjør oppmerksom på at resultatene i rapporten er foreløpige og kan endre seg etter hvert som registreringsperioden går sin gang og ny informasjon kommer til.

67-74 ulver så langt

– Per 12. desember er det registrert totalt 67-74 ulver innenfor Norges grenser. Åtte ulver er kjent døde i perioden. Av de 59-66 som er igjen, har 43-50 individer helnorsk tilhold. Bortsett fra fire individer er alle ulver påvist i fylkene med ulvesone, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Ulvene som er omtalt i rapporten er registrert i perioden 1. oktober til 12. desember. Tre av de fire ulvene som ble påvist utenfor fylkene med ulvesone (Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold) er skutt i perioden. Den som er igjen ble påvist i Sør-Trøndelag. Fortsatt er det lenge igjen av sesongen for registreringer, og det er forventet at antall påviste ulv vil stige utover vinteren.

Fire kull i helnorske revir

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for ulv, med utgangspunkt i antall valpekull som fødes i Norge og i grenserevir hvert år. Derfor er registrering av kull med ulver som er født våren før en sentral del av overvåkingen.

Så langt er det dokumentert fire valpekull i helnorske revir, og ett kull i et revir hvor familien har tilhold på begge sider av grensen mot Sverige. De helnorske revirene hvor med valper er Letjenna, Kynna, Mangen og Østmarka.

Trolig tre kull til

– Sporing av ulveflokker på snø viser at det sannsynligvis er minst ett helnorsk kull og to kull i grenserevir i tillegg til de som er dokumentert. Vi må analysere DNA av nylig innsamlet materiale, og spore ytterligere, før vi kan konkludere dette sikkert, sier Kindberg.  

Det har kun vært sporsnø i noen få dager i registreringsperioden. Videre sporinger og DNA-analyser utover vinteren vil gi et sikrere bilde av antall ulvekull i grenseområdene og hvor revirgrensene går. Det forventes at ytterligere valpekull vil bli funnet i grenserevir i tiden framover.

Ønsker meldinger om ulvespor

Publikum oppfordres til å bidra i overvåkingen ved å dele observasjoner av ulv og ulvespor i Skandobs eller direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO) (Lenke til nyhetssak). Alle ulver som registreres i denne perioden teller med i oversikten.

– Vi tar gjerne imot tips fra alle områder. sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Liste over rovviltkontakter i SNO (lenke)

Det gjennomføres hvert år en landsomfattende registrering av ulv i Norge i perioden hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars. Metodene som anvendes er for det meste sporing på snø og innsamling av ekskrementer, urin, hår og løpeblod for DNA-analyser.

Det kommer ytterligere tre foreløpige rapporter om bestandsstatus for ulv, om lag hver sjette uke ut over vinteren og våren 2019.

 

 

Fakta om overvåkingen av ulv: i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i månedsrapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

 

Kontaktpersoner:

 

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata