GO

 

Så mange store rovdyr ble født i Norge

Rovdata har sendt en samlet oversikt over bestandsstatus for artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge til Miljødirektoratet.

Så mange store rovdyr ble født i Norge
Fotomontasje. Foto av ulv, jerv og bjørn © Svein Wik. Foto av gaupe © Petter Kaald/Statens naturoppsyn.

I oversikten presenterer Rovdata status og utviklingen for artene, og oppsummerer spesielt hvor mange ungekull som er født.

– Antall ungekull hos de store rovdyrene er et hovedfokus i overvåkingen, siden Stortinget har slått fast bestandsmål for artene målt i antall årlige ungekull, forteller Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata.

Seks bjørnekull

I 2014 ble det registrert 136 brunbjørner i Norge ved hjelp av innsamling og DNA-analyser av biologiske prøver, hvorav 82 hanner og 54 hunner.

Siden hunnbjørner med unger har vist seg vanskelig å registrere i felt, er det utviklet en metode for å beregne antall kull med bjørneunger som er født hvert år, ut fra det analyserte DNA-materialet.

– I fjor ble det mest sannsynlig født seks (6,4) kull med bjørneunger i Norge. Stortingets bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge er derfor ikke nådd, forteller Brøseth.

52 jervekull

I første halvdel av fjoråret ble det gjennomført et omfattende søk etter jervekull over hele landet. Til sammen ble det påvist 52 kull, som var en oppgang på åtte registrerte kull fra året før. Ut fra antall registrerte kull er det beregnet at jervebestanden består av 343 voksne individer.

– I fjor ble det påvist 52 jervekull i landet og bestandsmålet på 39 årlige ungekull med jervevalper i Norge ble derfor nådd. Når vi trekker fra antall kull hvor en tispe og/eller unger ble felt på ekstraordinære uttak av forvaltningen, gjensto det 40 jervekull i landet, konstaterer Brøseth.

Årets registreringssesong på jerv er allerede godt i gang og du kan følge med på arbeidet i «jervetelleren» på www.rovdata.no, som holdes løpende oppdatert. 

53 og en halv gaupefamilie

En familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger, og vinteren 2013-2014 ble det påvist 53,5 gaupefamilier i landet før jakta startet. Den halve gaupefamilien er et resultatet av at vi deler familiegrupper av gaupe med våre naboland i øst.

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe som Stortinget har bestemt er på 65 familiegrupper i landet hvert år. Brøseth forklarer at Rovdata nå jobber med å levere en oppdatert bestandsstatus fra sist vinters registrering av gaupe, og denne vil bli presentert på www.rovdata.no så snart den er klar.

For gaupe ble det i fjor innført nye og felles overvåkingsmetoder sammen med overvåkingen i Sverige, og tallene for 2014 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

To helnorske ulvekull – så langt

Vinterens overvåking av ulv er foreløpig ikke avsluttet, og en endelig statusrapport over ulv i Norge, Sverige og Finland vinteren 2014/2015 vil foreligge rundt sommeren.

Den ferskeste foreløpige statusrapporten fra overvåkinga fra 15. april viser imidlertid at det er registrert to ulvekull i helnorske ulverevir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen) i 2014. Kullene er påvist i revirene Julussa og Letjenna, som begge er i Hedmark fylke, og har tilhold helt eller delvis innenfor ulvesonen.

– Stortinget har slått fast et bestandsmål på tre ulvekull innenfor ulvesonen hvert år, og bestandsmålet er derfor så langt ikke nådd, oppsummerer Brøseth.

Ulv i Skandinavia blir overvåket gjennom omfattende sporing på snø og DNA-analyser av innsamlede skit- og hårprøver. Så langt er det påvist 73-75 ulver innenfor landets grenser, og 34-36 av disse kun i Norge.

Du kan lese hele brevet som er sendt fra Rovdata til Miljødirektoratet her:
Bestandsstatus gaupe, jerv, ulv og bjørn fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.

Du finner resultater på prøver som er sendt inn for DNA-analyse ved å søke i Rovbase!

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata