X
GO

 

Så mange store rovdyr har vi i Norge

Det har blitt flere jerver og ulver i landet mens antallet bjørner har gått ned. Det viser en fersk rapport fra Rovdata som beskriver utviklingen i bestandene fra 2011 og fram til siste år.

Så mange store rovdyr har vi i Norge
Foto av ulv, jerv og bjørn © Svein Wik. Foto av gaupe © Petter Kaald/Statens naturoppsyn.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge og oversender hvert år en oversikt over bestandsstatus på artene til Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Bestandstallene for jerv, brunbjørn og ulv er nå avlevert i en felles rapport, mens en oppdatert oversikt for gaupe vil være klar i juni. For kongeørn vil en rapport være klar rundt årsskiftet.

Registrerte flere jervekull

Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å registrere hi og telle hvor mange kull med valper som er født hvert år. Det blir også utført DNA-analyser av biologisk materiale fra jerv, som blir samlet inn over hele landet.

Hitellingene viser at det ble født minst 68 jervekull i fjor, og dette var en økning på ti kull fra året før, men omtrent på samme nivå som i 2010, da det ble registrert 66 kull. Ut fra antallet kull er det beregnet at det var 395 voksne jerver i landet i fjor, pluss-minus 45 dyr.

Resultatene fra DNA-analysene av prøvene som ble samlet inn siste vinter blir tilgjengelig i Rovbase etter hvert som analysene er ferdige, og en rapport vil bli utarbeidet før jul på hele materialet.

Nedgang i bjørnebestanden

Bjørnene i Norge blir overvåket ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår og vevsprøver fra døde bjørner. Ved hjelp av metoden er det slått fast at det i fjor var minst 137 ulike bjørner innenfor landets grenser i løpet av året, og dette var en nedgang fra 151 bjørner i 2011 og 166 bjørner i 2010.

Av de 137 bjørnene i fjor var 51 hunnbjørner og 86 hannbjørner. Også i 2011 ble det påvist 51 hunnbjørner, mens antallet hannbjørner er gått ned fra 100 til 86.

Ut fra DNA-analysene er det beregnet at det i fjor mest sannsynlig ble født seks kull med bjørnunger i Norge. Dette er samme antall kull som ble beregnet født både i 2011 og i 2010.

Flere ulver

Den norske ulvebestanden blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
Den foreløpig siste statusrapporten fra Høgskolen i Hedmark kom 15. april i år, og viser blant annet at det, som i 2011, ble født tre valpekull i helnorske revirer innenfor yngleområdet for ulv. Kullene ble i fjor født i ulverevirene Julussa, Slettås og Letjenna, som alle er i Hedmark fylke.

Hittil i år er det påvist 64 til 77 ulver i Norge, og 42 til 46 av disse er registrert kun på norsk side av riksgrensen mot Sverige. Det er imidlertid viktig å påpeke at dette er foreløpige tall, og at de endelige resultatene kommer 1. september i år.

Vinteren 2011-2012 ble det registrert 56 til 64 ulver i Norge, hvorav 28 til 32 hadde tilhold kun på norsk side av grensen.

Gaupetallene kommer i juni

Gaupebestanden i Norge blir overvåket hovedsakelig ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere unger. Ut fra alle bekreftede observasjoner blir det beregnet hvor mange familiegrupper som lever i Norge det enkelte år før jakt. Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.

Felles og forbedret overvåkingsmetodikk er innført for gaupe i Norge og Sverige denne overvåkingsperioden, og kvalitetssikringen og sammenstillingen av dataene har krevd betydelig merarbeid dette første året. Bestandstallene på gaupe er derfor forsinket og vil ikke være klare før i juni i år.

I 2012 ble det påvist 69 gaupefamilier i landet, som tilsvarte cirka 400 individer.

Du vil finne resultatene fra DNA-analysene av biologisk materiale fra alle artene i Rovbase.

Les hele brevet fra Rovdata til DN her:
Bestandsstatus for jerv, brunbjørn og ulv fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt

Fakta om Rovdata:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.
  • Det er en selvstendig enhet, med egen leder og stab, i Norsk institutt for naturforskning (NINA).
  • Rovdata koordinerer overvåkingen av artene på landsbasis og sørger for at data som er samlet inn i felt blir bearbeidet, sammenstilt, rapportert og formidlet.
  • Hvert år leverer Rovdata bestandstall og andre overvåkingsdata på artene til forvaltning, media og publikum.
  • Rovdata arbeider for å videreutvikle og sikre best mulig metoder i overvåkingen, og det pågår for tiden et samarbeid med Sverige om å utvikle felles metoder for overvåkingen av brunbjørn og ulv. Felles metoder for overvåking av gaupe og jerv er allerede på plass.
  • Rovdata har i samarbeid med Artsdatabanken i Norge og Naturvårdsverket i Sverige etablert Skandobs, hvor publikum kan melde inn observasjoner av de store rovdyrene.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata