X
GO

 

Ny grenseflokk påvist

Ingen nye helnorske ulver er oppdaget, men en svensk ulveflokk er sporet også på norsk side av grensen. Det er siste status fra ulveovervåkingen i Norge.

Ny grenseflokk påvist
Ulv Foto © Statens naturoppsyn/Lars Gangås

Høgskolen i Hedmark følger ulvene innenfor Norges grenser tett og har nå lagt fram en ny foreløpig statusrapport per 15. mars. Den femte i rekken så langt denne vinteren.

Fem i flokken

– Den største endringen siden forrige rapport per 16. februar er at den norsk-svenske familiegruppen i Rotna-reviret for første gang denne vinteren er sporet på snø på norsk side av riksgrensen, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Flokken holder til i Hedmark og Värmland og består av ett foreldrepar og tre ungdyr, hvorav minst to av disse er valper.

– De to valpene og foreldreparet ble 15. mars radiomerket i Sverige av forskningsprosjektet SKANDULV, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark.

Forventer flere grenseulver

Fortsatt kan det dukke opp ny informasjon om ulvene i Norge. Høgskolen i Hedmark og Statens naturoppsyn (SNO) sporer individer, følger opp meldinger om ulver og spor og samler inn prøver i felt for DNA-analyse på laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Vi forventer at det vil bli registrert flere ulver i grenserevir etter hvert som kartleggingen fortsetter. Dette gjelder spesielt langs riksgrensen sørøst i Hedmark og muligens i Østfold, sier Wabakken.

Foreløpige bestandstall

Hittil i vinter er det påvist totalt mellom 31 og 33 helnorske ulver. Syv av disse har imidlertid dødd av ulike årsaker. To ulver har blitt påkjørt. En ulv er skutt etter fellingstillatelse og fire ulver ble felt under lisensfellingen. Per 15. mars var det dermed mellom 24 og 26 ulver her i landet.

Det er også påvist mellom 15 og 18 stasjonære dyr i revir på begge sider av grensen mellom Sverige og Norge.

– Disse resultatene er å betrakte som foreløpige. Høgskolen i Hedmark produserer månedlige statusrapporter på ulv i Norge fremover, og endelig statusrapport over ulv i Skandinavia vinteren 2010/2011 kommer 1. november i år, sier Morten Kjørstad.

Foreløpig utbredelse av helnorske ulverevir og grenserevir per 15. mars vinteren 2010/2011. Ulvesonen er også vist.

 

Les hele rapporten fra Høgskolen i Hedmark:

Ulv i Norge per 15. mars 2011 – Foreløpige konklusjoner for vinteren 2010/2011 Rapport 5

 

Fakta om overvåking av ulv i Norge:

•Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
•Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
•Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
•Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulver det er i landet er best mulig.
•Høgskolen i Hedmark på Evenstad har ansvaret for å spore ulveflokker, par og stasjonære, enslige individer i Norge.
•Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
•Det genetiske materialet, som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).
 
Du kan lese mer om overvåkingen av ulv i Norge her.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata