X
GO

 

Nesten 30 helnorske ulver

Siden årsskiftet er det oppdaget fire nye helnorske ulver her i landet. Samtidig har fire ulver dødd av ulike årsaker i samme periode. Ulvebestanden synes dermed å ha holdt seg stabil siden nyttår.

Nesten 30 helnorske ulver
Ulv Foto © Svein Wik

En ny, foreløpig rapport for ulv i Norge fra Høgskolen i Hedmark viser at det i midten av februar var mellom 25 og 27 helnorske ulver her i landet. Forrige status ble gjort opp 31. desember 2010.

Felt under jakt

– De største endringene siden nyttår er at den gamle hannen i Osdalen-reviret i Hedmark, og det nye paret som etablerte seg her, har blitt skutt under lisensfelling. Det har ført til ett mindre helnorsk revirmarkerende par og til sammen tre færre ulver som kun lever i Norge, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulver det er i landet er best mulig.

Reelt sett en nedgang

Samtidig er det påvist to nye ulver i flokken i Kynna-reviret og en ulv i flokken i Linnekleppen-reviret, i tillegg til en ensom ulv i Aust-Agder, som ikke var oppdaget ved årsskiftet.

– De tre ulvene i Kynna-reviret og i Linnekleppen-reviret er slik sett ikke nye individer i den norske bestanden. De har bare ikke blitt påvist før nå. Ulven i Aust-Agder kan imidlertid ha vandret inn i landet i senere tid. Reelt sett har det derfor vært en nedgang i antall helnorske ulver siden nyttår, forklarer Kjørstad.

Fant Galven-tispa på nytt

Siden nyttår har det også blitt påvist ett nytt revirmarkerende par i Eidskog-området i Hedmark. Paret ble oppdaget i slutten av januar og har trolig revir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

– DNA-analyser av ekskrementer har påvist at tispa i paret er den såkalte Galven-tispa. For å avklare om reviret til paret er norsk eller et delt grenserevir med Sverige, vil Høgskolen i Hedmark gjennomføre ytterligere sporinger i området, sier Kjørstad.

Ingen hele foreldrepar

Det er så langt denne vinteren ikke påvist intakte foreldrepar gjennom DNA-analyser i noen av de tre helnorske ulverevirene, hvor det ble født valper i 2010.

– Sporinger på snø i Slettås-reviret, og synsobservasjoner i Linnekleppen-reviret, tyder imidlertid på at det er to voksne dyr til stede i disse flokkene, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark.

Han kan i tillegg fortelle at tispa i Kynna-reviret er påvist gjennom DNA-analyser, og at sporinger på snø foreløpig viser at det lever kun en voksen ulv her.

– Det er dermed usikkert om den finskrussiske hannen, som tidligere har vært i dette reviret, fortsatt lever. Fortsatt sporing og flere DNA-analyser vil forhåpentligvis gi svar på disse spørsmålene, sier Wabakken.

Forventer flere grenseulver

Det gjenstår fortsatt mye av registreringsperioden for ulv, og basert på kunnskap og erfaringer fra tidligere år, er det ventet at det vil bli påvist flere ulver med revir på tvers av grensen mot Sverige utover vinteren.

– Vi forventer at ytterligere sporinger av Høgskolen i Hedmark og Statens naturoppsyn (SNO), samt meldinger om spor og synsobservasjoner fra publikum, vil bidra til økt kunnskap fremover, sier Morten Kjørstad.

Les hele rapporten fra Høgskolen i Hedmark:
Ulv i Norge pr. 16. februar 2011 - Foreløpige konklusjoner for vinteren 2010/2011 Rapport 4

 

Foreløpige fakta om ulv i Norge per 16. februar 2011:

•Det er påvist tre nye ulvekull i 2010 i de helnorske revirene Kynna, Slettås og Linnekleppen.
•Det er også dokumentert tre helnorske revirmarkerende par i henholdsvis Osdalen og Julussa i Hedmark og i Mangen i Akershus.
•Paret i Osdalen ble felt under lisensfelling den 16. februar.
•Siden forrige statusrapport per 31. desember 2010 er det påvist ett nytt revirmarkerende par i Eidskog. Paret har trolig revir på tvers av riksgrensen.
•Tispa i det nye reviret er påvist å være den såkalte Galven-tispa.
•Det er hittil i vinter påvist fire revir på tvers av riksgrensen mot Sverige, inkludert Eidskogsreviret.
•Totalt denne vinteren er det så langt påvist mellom 31 og 33 ulver med tilhold kun i Norge, og mellom 10 og 13 ulver med tilhold i grenserevir.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata