X
GO

Bestandsstatus - Brunbjørn

I 2020 ble det påvist minst 150 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 65 av dem var hunnbjørner, mens 85 var hannbjørner.

Bjørn nærbilde

Foto: Jan Ove Gjershaug

Mange av bjørnene ble påvist nær riksgrensene mot øst, og lever sannsynligvis deler av året i våre naboland.

Tidligere år

I 2019 ble det påvist 148 bjørner i landet, hvorav 57 hunnbjørner og 91 hannbjørner. Året før ble det påvist minimum 138 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser.

8,5 kull født i 2020

Ut fra antallet hunnbjørn er det beregnet at det ble født 8,5 kull med bjørnunger i 2020. Dette er en oppgang på 1,5 kull med bjørnunger, sammenlignet med året før. 

Bestandsmål

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange ungekull med brunbjørn som skal fødes i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt.

Oversikt over antall årlige ungekull fordelt på forvaltningsregioner:

Forvaltnings-region 
Fylke 
Bestandsmål (årlige ungekull)
Bestandsstatus 2020
Region 5
Hedmark
3,1
Region 6
Møre og Romsdal og Trøndelag
3
2,9
Region 7
Nordland
1
0
Region 8
Troms og Finnmark
6 2,5
 
 
13
8,5

Leveområder

Binnene i Norge har leveområder som ligger opp til områdene med binner i Sverige, Finland og Russland. De lever derfor hovedsakelig i de fem avgrensende områdene Pasvik, Anárjohka, indre Troms, østlige Nord-Trøndelag og østlige Hedmark.

Hannbjørnene bruker større områder enn binnene og kan streife over store avstander, spesielt under utvandring. De kan derfor i prinsippet forekomme hvor som helst i Norge.

Skulle utryddes

På midten av 1800-tallet levde det mellom 4 700 og 4 800 brunbjørner i Skandinavia. 3 100 av disse, eller 65 prosent, levde i Norge, mens 1 650 holdt til i Sverige. Politiske målsettinger om at bjørnen skulle utryddes førte imidlertid til en rask nedgang i bestanden fram mot århundreskiftet i begge land.

På begynnelsen av 1900-tallet innførte Sverige flere tiltak for å stoppe nedgangen i bestanden. I Norge avskaffet vi på samme tid den statlige ordningen med skuddpremie på bjørn. På dette tidspunktet var det bare cirka 130 bjørner igjen i Skandinavia.

I perioden fra 1943 til 1994 økte den svenske bestanden cirka 1,5 prosent hvert år, og omtrent på midten av 1990-tallet ble bestanden beregnet til å være cirka 1000 individer i Sverige og mellom 22 og 35 i Norge.