GO

 

Den skandinaviske gaupebestanden øker

Basert på vinterens gaupeovervåking er det estimert at det var 305 familiegrupper av gaupe i Norge og Sverige før jakt i 2022. Det er en oppgang på 25 familiegrupper fra forrige vinter, men det er store regionale forskjeller. 

Den skandinaviske gaupebestanden øker
Foto: Torbjørn Martinsen

Det viser en ny rapport som Rovdata og Viltskadecenter har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket. Norge og Sverige har samarbeidet om overvåking av gaupe siden 2013, og benytter felles metoder for overvåking. Overvåkingen foregår fra oktober og ut februar måned, og hovedfokus er på å registrere antall familiegrupper av gaupe.  

Ei familiegruppe består av ei hunngaupe i følge med en eller flere unger. Halve familiegrupper er et resultat av deling mellom land eller rovviltregioner. 

Økning i Sverige, nedgang i Norge

Økningen har funnet sted i Sverige, fra 213 familiegrupper i 2021 til 246,5 familiegrupper sist vinter. Forskjellene i bestandsutvikling er imidlertid store i de ulike delene av landet. I det nordlige forvaltningsområdet ble det registrert en økning på 9 %, mens det ble registrert en økning på 15 % i det midtre forvaltningsområdet og 27 % i det sørlige forvaltningsområdet. 

I Norge har det vært en nedgang i antall familiegrupper, fra 67 i 2021 til 58,5 sist vinter. Les nyhetssak: Nedgang i gaupebestanden i Norge (rovdata.no) 

– I Norge er gaupebestanden lavere enn i 2021, og bestanden ligger nå under det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.  

Selv om beregninger av antall familiegrupper påvirkes av ulike feilkilder antas det at antall verifiserte familiegrupper ligger nær det faktiske antall familiegrupper i populasjonen, både på norsk og svensk side. 

I underkant av 1800 gauper i Skandinavia 

Ut fra antall påviste familiegrupper beregnes det hvor mange gauper som er i den skandinaviske bestanden. I Norge var det anslått omkring 350 gauper før kvotejakta starta i vinter, mens det i Sverige var omkring 1450 gauper. 

Det er beregnet en bestand i Skandinavia på 1784 gauper (95 % CI = 1499-2069) før jakt i 2022, forklarer Kindberg. 

Les hele rapporten her: 
Odden, J. & Frank, J. 2022. Inventering av lodjur 2022. Bestandsovervåking av gaupe i 2022. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Nr 2-2022. ISBN: 978-82-426-4954-6

Webinar 21.juni 2022: Overvåking av gaupe
John Odden og Jonas Kindberg fra Rovdata presenterer årets tall
 

Kontaktpersoner:

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

  • Overvåkingen i Norge utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.

  • Bestanden blir i begge land hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregnes det hvor mange familiegrupper av gaupe som er i begge land.

  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.

  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs).
     

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata