GO

 

Gaupebestanden er over bestandsmålet

For første gang på åtte år ligger den norske gaupebestanden over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper, viser en ny rapport fra Rovdata.

Gaupebestanden er over bestandsmålet
Arkivfoto, familiegruppe av gaupe. Foto: Viltkamera.nina.no

Ei familiegruppe består av ei hunngaupe i følge med en eller flere unger. Det er estimert at det før kvotejakta startet og før nye unger ble født i 2020 var 66,5 familiegrupper av gaupe i Norge.

Halve familiegrupper oppstår ved deling mellom land eller rovviltregioner.

– Etter sju år under bestandsmålet er gaupebestanden igjen over målet som Stortinget har bestemt. 66,5 familiegrupper er en oppgang på 21 prosent fra i fjor, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Økning i nord

Det har spesielt vært en økning i antall familiegrupper i de nordligste rovviltregionene. I region 7 Nordland har det vært en oppgang fra 5,5 til 11 familiegrupper, mens det i region 8 Troms og Finnmark har økt fra 5 til 11 familiegrupper.

– Antall familiegrupper har økt i rovviltregionene 2, 5, 7 og 8, sammenlignet med 2019, mens antallet har gått ned i regionene 3, 4, og 6, forklarer Jenny Mattisson, forsker for Rovdata.

Fem regioner på eller over målet

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av landets åtte rovviltregioner. Fem av sju forvaltningsregioner var i år på eller over bestandsmålet før jakta startet.

– Alle regionene med fastsatte bestandsmål, bortsett fra region 4 og 5, ligger i år på eller over det regionale bestandsmålet i antall påviste familiegrupper, forklarer Kindberg.

Det brukes et snitt for de tre siste årene (2018-2020) for å jevne ut årlige variasjoner i antall familiegrupper som kan skyldes jakt, ulike antall hunngauper som får unger hvert år og familiegrupper som ikke oppdages av overvåkingen. Regner man gjennomsnittlig antall familiegrupper er regionene 2, 3 og 6 over bestandsmålet.

Flere gauper

Det har også vært en økning i antall gauper i Norge siden i fjor. Ut fra antall familiegrupper er det estimert at det var 393 gauper i landet før kvotejakta i 2020 og før nye unger blir født.

– Det er en økning på 70 dyr sammenlignet med fjoråret, forteller Kindberg. 

Det er vinteren 2019/2020 påvist 53 døde gauper, hvorav 20 voksne hunngaupe.

Prognose for 2021

Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid.

– Ut fra antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være cirka 70 familiegrupper i landet før jakta starter i 2021, avslutter Kindberg.

Bestanden av gaupe i Skandinavia overvåkes med felles metoder i Norge og Sverige. Rovdata vil den 15. juni i samarbeid med Naturvårdsverket utgi en felles rapport med status for hele den skandinaviske bestanden av gaupe i vinter.

Les hele rapporten her:

Mattisson, J., Brøseth, H. & Nilsen, E. B. 2020. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. - NINA Rapport 1846. 24 s.

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen i Norge utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.
  • Bestanden blir i begge land hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.
  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregnes det hvor mange familiegrupper av gaupe som er i begge land.
  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.
  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.
  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs).

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata