X
GO

 

Har registrert hundre ulver i Norge

Vinterens registrering av ulv går mot slutten, men du kan fortsatt melde fra om observasjoner og spor. I Norge er det så langt registrert 97-101 ulver, hvorav 54 kun i Norge og 43-47 i revir på begge sider av grensen mot Sverige.

Har registrert hundre ulver i Norge
Spor etter fire ulver i grensereviret Skillingmark. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

13 av ulvene er registrert døde i perioden. Det viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering, som Høgskolen i Innlandet har lagd på oppdrag fra Rovdata.

Resultatene er foreløpige og gir et sammendrag over det som pr. 20. mars er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2019-2020. Den felles skandinaviske overvåkingssesongen varer fra 1. oktober - 31. mars.

Seks helnorske ulvekull

 – Hittil i vinter er det dokumentert seks valpekull i helnorske revir og fem valpekull i grenserevir. De seks kullene er født i de helnorske revirene Letjenna, Hernes, Kynna, Mangen, Aurskog og Østmarka, som alle er helt innenfor norsk ulvesone. De fem grenserevirene er Varåa, Kymmen, Magnor, Skillingmark og Rømskog. Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortingets bestandsmål er 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge inklusive grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

82 ulver i Ulvetelleren

Overvåkingen bygger hovedsakelig på sporing av ulv utført av Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Innlandet, samt DNA-analyser av innsamlete prøver hos Rovdata, i tillegg til oppfølging av tilfeldige meldinger om ulv fra publikum. På svensk side av grensen utføres sporinger av  länsstyrelsene, mens DNA-analyser er gjennomført på Grimsö forskningsstation ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Resultatene fra DNA-analyser av ulver registrert på norsk side av grensen legges i Rovdatas ulveteller, og så langt er det lagt inn 82 individer i telleren (lenke), sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

– Ytterligere 15 ulver i  grenserevirene er kun registrert på DNA i Sverige. Åtte av disse er påvist i Kymmen og fire i Magnor, to revir med størstedelen av sin utbredelse på svensk side av grensen, forklarer Flagstad.

Ekstraordinære tiltak pga koronavirus

Rovdata oppfordrer hvert år publikum til å samle inn ekskrementprøver fra ulv, jerv og bjørn, og overlevere til SNO lokalt. Innsamling, håndtering og forsendelser av prøver fra fredet rovvilt kan være smittepunkt for koronavirus, og det er derfor innført en rekke tiltak for å hindre smitte.

– Overlevering og håndtering av prøver må håndteres i tråd med de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Fra nå av skal det unngås menneskelig kontakt ved overlevering, og man skal følge de generelle retningslinjene for å begrense smittespredning, som avstand, håndvask mm. Det legges opp til at privatpersoner setter innsamlete prøver på avtalt plass for henting, forklarer Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

SNO vil ta i bruk engangs beskyttelsesutstyr, og eventuell manglende informasjon om prøven kan overleveres per telefon/epost,

– Private som tar med seg prøver hjem, skal fryse ned prøver før det overleveres SNO. Prøver bør være nedfrosset i 3 døgn og separert fra frysevarer for konsumering, fortsetter han.

Meld inn observasjoner

Det gjenstår fortsatt noen dager av sesongen. Du kan fortsatt melde fra om spor og andre observasjoner/funn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet på Evenstad, eller via rapportsystemet Skandobs, på app eller internett.

En ny endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia vinteren 2019-2020 er sammen med faglige samarbeidspartnere i Sverige planlagt ferdigstilt til 1. juni 2020.

Les hele rapporten her:

Ulv i Norge pr. 20. mars 2020. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2019-2020. Rapport 3. 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2019-20 gjelder dette Letjenna, Hernes, Varåa, Juvberget, Bograngen, Magnor og Østmarka)

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata