GO

 

Har du sett flere gauper i lag?

Vinterens registreringssesong på gaupe går mot slutten, men du har fortsatt over ei uke på deg til å melde fra om observasjoner av gaupefamilier til Statens naturoppsyn (SNO).

Har du sett flere gauper i lag?
Viltkamerabilde av familiegruppe av gaupe. Foto: http://viltkamera.nina.no/

Ei familiegruppe består av ei morgaupe ifølge med en eller flere unger. Bestandsregistreringen av gaupe i Norge og Sverige er innrettet mot å registrere familiegrupper av gaupe, og antall dyr i bestanden beregnes ut fra dette.

– Vi oppfordrer publikum til å bidra i bestandsovervåkingen ved å melde fra om synsobservasjoner eller spor etter familiegrupper. På denne tiden av året er flere gauper som går i lag som oftest ei familiegruppe. Men snart starter parringstiden, og da vil det være svært vanskelig å skille mellom to voksne dyr og ei familiegruppe, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Meld raskt ifra!

Rovdata oppfordrer publikum til å melde fra på telefon til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via rapportsystemet Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon.

Innmeldte observasjoner vil bli vurdert av personell fra SNO, og ved mistanke om familiegrupper vil de bli fulgt opp med undersøkelser i felt, der det er mulig.

Ring gjerne en rovviltkontakt

Registreringsperioden pågår fra oktober til og med februar måned hvert år, og det er Statens naturoppsyn som har feltansvaret. Det er også etablert et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) om systematisk sporsøk i hele landet.

– Det er svært viktig at observasjonen kommer fram til oss i SNO så tidlig som mulig, fordi vær og andre forhold kan forringe sporkvalitet og gjøre det vanskeligere med videre undersøkelser. Ring derfor gjerne direkte til en av våre rovviltkontakter i området når du gjør en observasjon, sier Jan Paul Bolstad, seksjonsleder for rovviltdokumentasjon i naturoppsynet.

I enkelte regioner betaler Fylkesmannen et honorar for observasjoner av familiegrupper av gaupe som lar seg dokumentere, som for eksempel i Nordland (lenke: Har du sett gaupespor?)

55 familiegrupper forrige vinter

Basert på alle innkomne observasjoner, beregner Rovdata hvor mange gaupefamilier vi har i landet ved hjelp av såkalte avstandsregler (les mer om avstandsreglene på Rovdyrbloggen). Antall familiegrupper brukes deretter til å beregne størrelsen på gaupebestanden. Det er derfor viktig at flest mulig av familiegruppene dokumenteres hvert år.

– Gaupebestanden ble i 2019 beregnet til cirka 323 dyr i Norge, ut fra 55 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta startet. Antallet familiegrupper har de siste sju årene ligget under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, forteller Kindberg.

Gaupeungene fødes oftest fra midten av mai til midten av juni og følger normalt mora til de nærmer seg ettårsalderen.

Felles rapport for Skandinavia

Etter at feltarbeidet er gjennomført vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre feltmaterialet.

– Resultatene oppsummeres i en nasjonal rapport. Det gis også ut en felles skandinavisk rapport, der vi har slått sammen tallene med Sverige. Slik får vi en felles oversikt over gaupebestanden på skandinavisk nivå, avslutter Kindberg.

Vil du lære mer om gaupespor? Besøk denne siden.

Les mer om overvåking av gaupe på Rovdata.no.

Fakta om overvåkingen av gaupe:

·        Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

·        Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.

·        Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

·        De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

·        Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange ulike familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.

·        Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

·        Tips fra publikum er en viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs).

Kontaktpersoner i Rovdata og SNO:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata