X
GO

 

Ulvebestanden i Skandinavia går fortsatt ned

Det er påvist færre ulver, ulveflokker, revirmarkerende par og valpekull i Skandinavia denne vinteren enn forrige vinter. Bestanden går ned i både Norge og Sverige.

Ulvebestanden i Skandinavia går fortsatt ned
Ulv. Foto: Svein Wik

Antall revirmarkerende par har gått mest ned i Sverige, men det er også påvist færre ulveflokker i Norge. Det viser den endelige statusrapporten fra vinterens ulveovervåking i Skandinavia, som Rovdata og Viltskadecenter har overlevert til Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige.

Færre skandinaviske ulver

Ulvestammen i Norge og Sverige er en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Det gjennomføres årlige registreringer med felles metoder vinterstid i begge land, og registreringsperioden er hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars.

Den skandinaviske ulvebestanden er vinteren 2018-2019 beregnet til å bestå av 380 ulver, hvorav 300 i Sverige medregnet halvparten av ulvene i grenserevir.

– Den totale bestanden i Skandinavia faller dermed fortsatt, fra 460 ulver i 2014, 430 ulver i 2015 og 2016, og 410 ulver i 2017, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Antall ulv i den skandinaviske bestanden og i Sverige beregnes med en omregningsfaktor fra antall registrerte valpekull til antall individer.

Nedgang i Norge

I Norge er det en målsetting om å registrere alle ulver i felt. De fleste registreringer skjer gjennom sporing på snø og innsamling av prøver for DNA-analyser. Den norske delbestanden var i vinter på 84-87 ulver, hvis man tar med halvparten av de 40-41 ulvene som ble påvist i grenserevir.

Her i landet har både antall ulv og kull med ulvevalper gått ned, sammenlignet med toppåret i fjor. Lenke til nyhetssak: Færre ulver og ulvekull i Norge: https://rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4748/F-230-rre-ulver-og-ulvekull-i-Norge.aspx

40 flokker i Skandinavia

I vinter er det registrert totalt 40 ulveflokker i Skandinavia, hvorav 28 i Sverige, seks i Norge og seks i grenserevir. Det er også registrert 28 revirmarkerende ulvepar, hvorav 18 i Sverige, fem i Norge og fem i grenserevir.

– Når man deler de elleve ulveflokkene og parene i grenserevirene mellom landene, ble det påvist 31 ulveflokker og 20,5 revirmarkerende par i Sverige, mens det var 9 ulveflokker og 7,5 par i Norge, sier Kindberg.

Fant færre valpekull

I overvåkingssesongen ble det registrert 38 kull med ulvevalper, født i Skandinavia i 2018, hvorav 27 i helsvenske revir, fem i helnorske revir og seks i revir på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Det betyr at det i vinter også er påvist færre valpekull i Skandinavia sammenlignet med de foregående vintrene.

– Den skandinaviske ulvestammen økte kontinuerlig fram til for fire år siden, men nå ser vi at det har vært en nedadgående trend i bestanden etter dette, forteller Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Påviste immigranter fra øst

Det er godt dokumentert at den skandinaviske ulvebestanden lider kraftig av innavl. Immigranter med friske gener er derfor avgjørende for bestandens langsiktige overlevelse. Nye ulver som vandrer inn fra øst og deres avkom er betegnet som genetisk viktige, fordi de kan redusere graden av innavl.

– I vinter er det registrert tre nye finskrussiske ulver nord i Skandinavia, utenfor ulvenes reproduksjonsområde i sør. To ble skutt ved skadefelling i Finnmark høsten 2018 og en ble sist sporet i Norbottens län i april 2019, forteller Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Han kan også fortelle at en tidligere innvandret finsk-russisk ulvetispe i Örebro län i Sverige fortsatt hadde tilhold innenfor ulvebestandens yngleområde, og ble mor til et nytt valpekull i 2018.

– I tillegg ble det dokumentert tolv eldre avkom av innvandrede ulver fra øst, hvorav fem var revirmarkerende i flokker eller par, avslutter han.

Du kan lese hele rapporten fra vinterens overvåking av ulv i Skandinavia her:

Svensson, L., Wabakken, P., Maartmann, E., Åkesson, M., Flagstad, Ø. & Hedmark, E. 2019. Inventering av varg vintern 2018-2019. Bestandsovervåking av ulv vinteren 2018-2019. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 1-2019. 53 s. 

 

 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2018-19 gjelder dette Slettås, Letjenna, Varåa, Juvberget, Bograngen, Kynna og Østmarka)

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i månedsrapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

Kontaktpersoner:

 

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata