GO

 

Små endringer i gaupebestanden

Det er i vinterens registreringssesong påvist 261 familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Dette er en nedgang på cirka fem prosent fra året før.

Små endringer i gaupebestanden
Hunngaupa F268 i Porsanger med en av ungene i mars 2013. Foto: Thomas H. Strømseth/SNO

Resultatet presenteres i en felles rapport fra norske Rovdata og svenske Viltskadecenter, på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket. Gaupe er registrert med felles metoder i Norge og Sverige siden vinteren 2014.

1550 voksne gauper

– Det er registrert en nedgang på 12,5 familiegrupper av gaupe i Skandinavia fra året før. Av de 261 familiegruppene ble 205,5 familiegrupper påvist i Sverige og 55,5 familiegrupper i Norge. Det tilsvarer en bestand i Skandinavia på omtrent 1550 voksne gauper, hvorav cirka 330 i Norge og cirka 1220 i Sverige, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ei familiegruppe består av ei hunngaupe med en eller flere årsunger. At vi kan snakke om halve familiegrupper, skyldes at de deles mellom rovviltregioner i Norge og med Sverige. I perioden fra 1. oktober til 28. (29.) februar hvert år registreres familiegrupper av gaupe med felles metoder i begge land, og det er en betydelig lokal medvirkning i arbeidet.

Rovdata har omtalt bestandsstatus i Norge i en tidligere nyhetssak: Noen flere gaupefamilier i Norge

Liten nedgang i Sverige

Etter en oppgang på hele 18 prosent i den skandinaviske gaupebestanden til i fjor, der veksten kom i Sverige, går den i år altså noe ned igjen. Det skyldes at selv om det er påvist noen flere familiegrupper i Norge har det vært en liten nedgang i Sverige. Det er imidlertid for tidlig å trekke noen konklusjoner ut fra dette.

– Gaupebestanden kan variere mellom enkeltår blant annet på grunn av tilfeldige variasjoner i andelen hunngauper som får fram unger, jakt og at overvåkingen ikke har fanget opp alle familiegrupper. Endringer i bestandene blir mer tydelige med gjentatt overvåking over flere år, forteller Kindberg.

Varierende sporforhold

Deler av Skandinavia var som vanlig preget av ustabile snøforhold, som til tider gjorde sporingsforholdene vanskelige, mens andre områder hadde jevnt over gode sporingsforhold. Dette er å forvente i løpet av vinteren i en langstrakt region.

– Med de store områdene som skal overvåkes vil det alltid være variasjon i snø- og sporingsforholdene i løpet av registreringssesongen. Vi opplever derfor at viltkameraer er en viktig metode for registrering av familiegrupper i disse områdene, avslutter Kindberg.

På norsk side har forskning dokumentert at antall verifiserte familiegrupper ligger nær det faktiske antall familiegrupper i populasjonen.

Les hele rapporten her:
Bestandsovervåking av gaupe 2017. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. NR: 2 2017

 

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen i Norge utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.
  • Bestanden blir i begge land hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.
  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregnes det hvor mange familiegrupper av gaupe som er i begge land.
  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.
  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.
  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata