GO

 

Har testet overvåking av gaupe med viltkamera

Når snøen uteblir kan viltkameraer være en god metode for å registrere gauper i Norge. Det viser en ny forskningsrapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Har testet overvåking av gaupe med viltkamera
Viltkamerabilde av familiegruppe av gaupe i Halden fra august 2015. Foto: http://viltkamera.nina.no/

Gaupene i Skandinavia overvåkes i dag hovedsakelig ved sporing på snø om vinteren. Det er fokus på å registrere familiegrupper av gaupe, som består av ei morgaupe med en eller flere unger. Lite snø skaper imidlertid utfordrende sporingsforhold flere steder i landet, og prognoser om klimaendringer og kortere snøsesonger varsler om en ytterligere forverring av forholdene.

Forskerne fra NINA har derfor testet om viltkameraer kan fungere som en metode for å registrere gauper i landet.

Gav lovende resultater

– Vi satte ut til sammen nesten 300 viltkameraer i tre utvalgte områder og resultatene vi har fått inn er veldig gode. De viser at viltkameraer kan være et godt tillegg til dagens snøbaserte overvåking av gauper, forklarer John Odden, seniorforsker i NINA.

Metoden ble utprøvd i tre utvalgte studieområder på Østlandet i en femårsperiode fra 2010 til 2015. Studieområdene var; (1) Akershus og Østfold, (2) Vestfold med tilgrensende områder i nabofylkene, og (3) i Oppland. Viltkameraene ble satt ut på vilttråkk og andre steder der man lokalt vet at gaupene ferdes, og er fulgt opp ved hjelp av Norges jeger- og fiskerforbund og andre lokale krefter.

Førte til flere observasjoner

Viltkameraene økte mengden observasjoner av familiegruppe av gaupe i områdene, og i studieområdet Akershus og Østfold ble flere familiegrupper kun registrert med viltkamera. I de to andre studieområdene var det bedre snøforhold, og her ble alle fotograferte familiegrupper også funnet gjennom sporing på snø. Det var også tilfeller hvor familiegrupper av gaupe i området ikke ble oppdaget av de utplasserte viltkameraene.

Forskerne fulgte også ni gauper som var merket med GPS-halsbånd innenfor studieområdene i perioden og samtlige ble fanget opp av viltkameraene.

– Spennende resultater

I Norge er det Rovdata som har ansvaret for overvåkingen av de store rovdyrene, inkludert gaupe, og vi følger forskning på nye overvåkingsmetoder av rovdyrene tett.

– Dette er spennende resultater som viser at viltkameraer kan være et viktig tillegg til dagens overvåkingsmetoder, og det gjelder spesielt i snøfattige områder. En slik metode vil også kunne muliggjøre en utvidelse av dagens registreringsperiode av gaupe, til for eksempel å starte tidligere på året, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Studien viser i tillegg et potensial for å bruke flekkmønster hos avbildede gauper i en fangst-gjenfangstmetodikk som over tid vil muliggjøre en presis beregning av det totale antall gauper i området.

– Rovdata arbeider for å videreutvikle og sikre best mulig metoder i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge, og følger forskning på ny metodikk tett. Overvåkingsmetodikken er felles i Skandinavia og innføring av nye metoder skjer i samarbeid med Sverige, avslutter Kindberg.

Du kan bidra i overvåkingen

I dag kan publikum bidra i overvåkingen av gaupe ved å melde fra om observasjoner av familiegrupper av gaupe i Skandobs eller ved å ta kontakt med nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (Les mer i denne nyhetssaken: Har du sett flere gauper i lag?)

Vi har på denne siden samlet informasjon om gaupas spor og sportegn. Lær også om hvordan du kan bidra i overvåkingen av de andre store rovdyrene her.

Les pressemeldingen fra NINA med lenke til forskningsrapporten: Er viltkamera framtiden i gaupeovervåkingen?

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.

  • Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.

  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.

  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata