GO

 

Oppgang i gaupebestanden

Det er under vinterens registrering av gaupe i Norge påvist 60 og en halv gaupefamilier, hvor den halve deles med Sverige. Dette er sju flere gaupefamilier i Norge enn i fjor, men bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet.

Oppgang i gaupebestanden
Gaupemor med to unger. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i Langedrag Naturpark. Foto © Arne Nævra/Rovdata

– Vi har registrert 60,5 familiegrupper av gaupe i Norge før kvotejakta i år, og det tilsvarer en økning på 13 prosent på landsbasis, fra 53,5 familiegrupper i fjor. Etter fem år med nedgang i den norske gaupebestanden ser vi nå en økning, sier Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata.

40 flere gauper i landet

Bestanden er likevel fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper, som Stortinget har bestemt, for tredje året på rad.

– Ut fra antall familiegrupper av gaupe er gaupebestanden beregnet til å bestå av i overkant av 350 dyr før kvotejakta i 2015, og før reproduksjonssesongen. Dette er en oppgang på cirka 40 gauper siden samme tid i fjor, forklarer Brøseth.

Flest familiegrupper i Midt-Norge

En familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe ifølge med en eller flere unger. Det er i vinter påvist flest familiegrupper i rovviltregion 6, som består av Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene. Det er også her bestanden har økt mest, med fire og en halv gaupefamilie siden i fjor vinter, til 17 familiegrupper. Regionen ligger nå høyest over bestandsmålet, som er på 12 familiegrupper av gaupe.

Rovviltregion 2, som er Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder, har nest flest familiegrupper i landet, med 16 påviste i vinter. Dette er fire over bestandsmålet på 12 gaupefamilier for regionen. Antall familiegrupper har likevel gått ned med ei halv familiegruppe siden i fjor.

Størst nedgang i Hedmark

Den største nedgangen i antall registrerte familiegrupper fra i fjor til år har skjedd i rovviltregion 5, som er Hedmark, hvor man for fjerde år på rad ser en nedgang. I år er det bare registrert to og ei halv familiegruppe her, mot fire og ei halv året før. Dette er godt under bestandsmålet på ti familiegrupper for regionen.

I begge de to nordligste rovviltregionene i landet er det registrert flere familiegrupper i vinter enn i fjor på samme tid. Bestanden ligger likevel under bestandsmålet i både region 7, som er Nordland, og region 8, som er Troms og Finnmark.

Oppgang kan skyldes lavere jaktuttak

Variasjoner i gaupebestanden mellom år kan blant annet skyldes jakt, tilfeldige variasjoner i andelen hunngauper som får fram unger de enkelte år, og at overvåkingen ikke har fanget opp alle familiegruppene i områdene.

– Det noe reduserte jaktuttaket på landsbasis de tre foregående årene har nok bidratt positivt til å snu den negative trenden til den veksten i gaupebestanden som vi ser i år, sier Brøseth.

Varierende værforhold under overvåkingsarbeidet kan vanskelig unngås i vårt langstrakte land i løpet av registreringsperioden fra 1. oktober og ut februar måned.

– Årets registreringssesong var i noen områder preget av ustabile snøforhold som har gjort sporingsforholdene til tider vanskelige, mens andre områder melder om jevnt over gode sporingsforhold, sier Brøseth.

Forventer flere gaupefamilier i 2016

Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det i år igjen utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. Basert på antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr (over ett år), og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være omkring 62 familiegrupper i Norge før jakt på landsbasis i 2016.

– Dette tyder på at antall familiegrupper før jakt til neste år vil ligge litt høyere det man hadde før jakt i år, forklarer Brøseth.

Felles skandinavisk rapport

Det ble vinteren 2013-2014 tatt i bruk nye og felles skandinaviske retningslinjer for overvåking av gaupe i Norge og Sverige. Samarbeidet innebærer blant annet at gaupefamilier som registreres på begge sider av riksgrensen blir delt mellom landene.

Rovdata vil om kort tid presentere resultatene fra overvåkingen av gaupe i Norge og Sverige vinteren 2014-2015 på felles skandinavisk nivå.

Du kan bidra i overvåkingen

Innmeldte observasjoner av gaupe fra publikum er viktig for overvåkingen av arten både i Norge og Sverige. Du kan enkelt delta i overvåkningen ved å melde fra om observasjoner i Skandobs, eller ved å ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i ditt område. Rovviltpersonell i SNO foretar nærmere undersøkelser i felt av observasjoner som rapporteres inn.

Innsamlingsperioden er fra 1. oktober og ut februar måned hvert år. Grunnen til at observasjoner som blir gjort etter februar ikke blir tatt med, er at brunsten hos gaupa er i mars, og voksne gauper går da sammen og kan feiltolkes til å være familiegrupper.

Alle data fra overvåkingen blir lagret i den felles databasen Rovbase.

Les hele rapporten her:
NINA Rapport 1179. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.
  • Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.
  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.
  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.
  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.
  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata