X
GO

 

Overvåkingen av kongeørn er godt i gang

Fra i vår har kongeørn blitt kartlagt og overvåket på samme måte over hele Norge. I løpet av året vil Rovdata legge fram ny og oppdatert kunnskap om bestanden.

Overvåkingen av kongeørn er godt i gang
Kongeørn Foto © Espen Lie Dahl/Rovdata

Målet med den intensiverte overvåkinga er å få best mulig oversikt over hvor arten hekker i Norge og hvor mange individer som lever innenfor landets grenser.

– Den foreløpig siste oversikten over hvor mange par med kongeørn som hekker i Norge, er fra 2008. Bestanden ble den gang beregnet til å bestå av mellom 1176 til 1454 hekkende par. Ny kunnskap om bestanden og bedre overvåkingsmetoder gjør at vi håper å ha på plass nye og mer nøyaktige bestandsoversikter rundt årsskiftet, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av kongeørn, samt de fire store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og sørger for at bestandstallene på artene er oppdatert.

Bruker nye metoder

Rovdata samlet i desember i fjor ekspertisen på kongeørn i Norge til arbeidsmøte på Rica Hell ved Stjørdal. Formålet med møtet var å dele erfaringer og planlegge overvåkingen av arten fra våren 2013 og årene framover.

– På møtet ble det tatt en grundig gjennomgang av hva vi vet om kongeørn i Norge. I etterkant har Rovdata utarbeidet nye instrukser som skal sikre at overvåkingen blir gjort likt over hele landet. Vi er veldig fornøyde med at vi nå får samme høye kvalitet på overvåkinga av kongeørn som for de fire største rovdyrene som vi har i landet, sier Kjørstad.

Teller ørnunger

Overvåkingen består i hovedsak av en intensiv og en ekstensiv del. Den intensive delen pågår i tolv utvalgte områder og skal hvert år gi oversikt over produksjonen av unger og overlevelsen til voksne individer i disse områdene. Den ekstensive delen dekker hele landet og er en kartlegging av territorier og reirplasser som gjøres kontinuerlig.

– I den intensive overvåkingen skal det i hvert av de tolv områdene følges opp 15 faste kongeørnterritorier innenfor et område med en radius på cirka 50 kilometer. De utvalgte områdene sikrer en god geografisk spredning langs nord-sør-gradienten og øst-vest-gradienten i Norge, og inkluderer kystnære områder, forklarer Kjørstad.

Den tette oppfølgingen vil gi nøyaktig kunnskap om endringer i årlig overlevelse hos voksne individer og om variasjoner i den årlige produksjon av unger som flyr ut av reiret.

 
Kartet viser områdene for intensiv overvåking av kongeørn i Norge. Røde punkter viser TOV-områder med etablert overvåking av ungeproduksjon hos kongeørn. (TOV = Program for terrestrisk naturovervåking). Kart © Rovdata 


Bestandsmål fastsatt av Stortinget

Når en oversikt over hekkende par og territorier er på plass, vil størrelsen på kongeørnbestanden bli beregnet ut fra denne samlede kunnskapen.

– Et oppdatert bestandsestimat er nødvendig for å fastslå hvordan bestandens størrelse er i forhold til målet som Stortinget fastsatte i 2004, sier Kjørstad.

Politikerne vedtok den gang å opprettholde bestanden i hver rovviltregion slik den var da.

Les mer om kongeørn og overvåkinga av arten på Rovdatas nettsider.

Fakta om overvåkingen av kongeørn i Norge:

  • Kongeørn er den nest største rovfuglen vi har i Norge.
  • Arten lever i dag over store deler av landet, unntatt i den sørøstlige delen av landet, hvor den kun opptrer sporadisk.
  • Rovfuglen lever i par som har faste territorier og Stortinget har satt et mål for hvor mange hekkende par vi skal ha i Norge.
  • Den norske bestanden blir fra våren 2013 overvåket ved å kartlegge territorier hvor arten hekker over hele landet, samt gjennom en årlig intensiv overvåking av ungeproduksjon og voksenoverlevelse i utvalgte områder i ulike deler av landet.
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av kongeørn, gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i landet gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
  • Overvåkingsprogrammet ble etablert i 2000/2001, og Miljødirektoratet er ansvarlig for programmet.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata