GO

Om Fagrådet

Fagrådet for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt arbeider for at overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge skal være best mulig.

Fagrådet vurderer blant annet innretning og metoder og gir anbefalinger om forbedringer i overvåkingsprogrammet.

Politiske føringer

Fagrådet for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt er etablert som en oppfølging av politiske føringer i St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, og i Innst. S. nr. 174 (2003-2004).

I St.meld. nr. 15 (2003-2004) fremgår det at; "For å bidra til en kvalitetssikring av både metoder og resultater av bestandsovervåkingsprogrammet ønsker departementet å nedsette et fagråd med eksperter på internasjonalt nivå som kan gi råd til forvaltningen om metodeutvikling og implementering i forvaltningen, estimering av bestandenes størrelse, levedyktighet m.v. Dette vil være viktig for tilliten til programmets resultater fra alle aktører. Et slikt fagråd vil også være et viktig bidrag til å redusere datakonflikter knyttet til spørsmål rundt de nasjonalt fastsatte bestandsmål for forvaltningsregionene".

Ved behandlingen av stortingsmeldingen understreket Stortinget behovet for presise overvåkingsdata og gode bestandsoversikter.

Mandat

Behovet for et godt og faglig oppdatert nasjonalt overvåkingsprogram ble også understreket av politikerne, og deriblant behovet for et fagråd for programmet.

Fagrådet ble oppnevnt av Miljøverndepartementet 1. april 2007. Siden 2007 er rovviltpolitikken i Norge behandlet på nytt én gang i Stortinget, jf. Representantforslag 163 S (2010-2011). I punkt 1.2 har Stortinget skrevet: "Fagrådet for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal ha ansvaret for å foreta den løpende vurderingen av best mulig overvåkingsmetodikk. Rovdata er sekretariat for Fagrådet". 

Fagrådet er gitt følgende mandat;

Fagrådet skal gi råd til Miljødirektoratet om hvordan Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt kan innrettes på en best mulig måte, slik at resultater som framkommer er faglig holdbare og i henhold til anerkjent metodikk for bestandsovervåking av rovvilt.
Fagrådet skal videre gi anbefalinger om utviklingsbehov, presiseringer i metodikk og gjennomføring av overvåkingen som bidrar til å forbedre datagrunnlaget.
Fagrådet skal i sitt arbeid legge vekt på å vurdere organiseringen av overvåkingsarbeidet, herunder om lokal involvering i arbeidet er tilstrekkelig for å redusere datakonflikter.
Fagrådets konklusjoner fremmes som forslag til Miljødirektoratet.
Arbeidet i fagrådet skal gjennomføres ved bruk av egen kompetanse og nettverk blant medlemmene, og innenfor de budsjettmessige rammer som gis.
Arbeidet i fagrådet honoreres etter statens utvalgsregulativ, innenfor de årlige avsatte budsjetter. Sekretariatets utgifter dekkes gjennom løpende kontrakt mellom Miljødirektoratet og Rovdata.
Fagrådet velger selv sin leder.

Medlemmer

Fagrådet består av følgende personer i perioden 2020-2024:

  • Dr. Bernt-Erik Sæther, NTNU, Norge
  • Susanna Löfgren, Länsstyrelsen i Jämtland län, Sverige
  • Dr. Henrik Andrén, Sveriges Landbruksuniversitet, Grimsø, Sverige
  • Dr. Jens Persson, Sveriges Landbruksuniversitet, Grimsø, Sverige
  • Dr. Inger Hansen, NIBIO Tjøtta, Norge
  • Dr. Arild Blekesaune, NTNU, Norge
  • Dr. Maria Johansson, Lunds Universitet, Sverige

Du kan lese oppnevningsbrevet fra Klima- og Miljødepartementet datert 9. juli 2020 om videreføring av Fagrådet her.

Rovdata er sekretariat for Fagrådet. Alle som ønsker det kan gi innspill til Fagrådet på overvåkingsmetoder og annet som hører under dets mandat.

Fagrådet kan kontaktes på følgende e-postadresse: fagradet@rovdata.no

Kontakt Fagrådet

Alle som ønsker det kan gi innspill til Fagrådet på overvåkingsmetoder og annet som hører under dets mandat.

Fagrådet kan kontaktes på følgende e-postadresse: fagradet@rovdata.no