GO

Undersøkelser og prøver

Døde gauper, jerver, brunbjørner og ulver blir fraktet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Her blir de undersøkt og tatt prøver av.

Obduksjon av gaupe

Undersøkelse av gaupe. Foto: Jan Arne Stokmo/Rovdata

Individene kan for eksempel være skutt i jakt eller tatt ut ved skadefelling eller hiuttak. De kan også være påkjørt eller døde av naturlige årsaker.

Døde kongeørner blir ikke tatt prøver av som en del av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Skrottene deres skal sendes til Veterinærinstituttet i Oslo, som undersøker dem og rapporterer resultatene til Miljødirektoratet.

Legges i fallviltdatabasen

Når skrottene av gaupe, jerv, bjørn eller ulv ankommer NINA, blir de først registrert i NINAs hovedjournal og får tildelt et unikt nummer. Data om dyret blir deretter lagt inn i instituttets fallviltdatabase. Dersom dyret er registrert av Statens naturoppsyn (SNO) før ankomst, har dyret allerede fått et rovbasenummer og en chip. Disse blir da kontrollert og punchet inn i fallviltdatabasen.

De døde dyrene mottas enten hele eller som skrotter fra preparanter. Dersom skinnet egnet seg for utstopping, vil dyret som oftest ha vært innom en autorisert preparant og blitt flådd. Når dyr kommer inn hele blir skinnene lagret hos NINA fram til Miljødirektoratet tildeler dem fra viltfondet. 
For brunbjørn er det som oftest skalle, skinn og prøver som sendes inn. Det har sammenheng med at man lokalt utnytter kjøttet på dette dyret.

Vurderer tilstanden

Selve undersøkelsen starter med registrering av vekt og lengde på dyret. Det blir også utført en visuell vurdering av tilstanden, hvor blant annet muskelmengde, overhudsfett og innvollsfett blir vurdert. En nyrefettindeks blir fastslått ved å veie nyrer og nyrefett.

Det blir tatt ulike prøver av musklene, blant annet for miljøgifter, tungmetaller, radioaktivitet og DNA. Det blir også tatt prøver av lever, nyre og mage. Noen av prøvene blir analysert med en gang, mens andre prøver er for oppbevaring i prøvebank.

Hodet blir kokt og tenner trukket ut for å kunne bestemme alderen på individet. Kjønnsorganer, med livmor og eggstokker hos hunner og testikler hos hanner, blir tatt ut og undersøkt.

NINA rapporterer dataene til Miljødirektoratet. Det blir også sendt en enkel rapport til skytteren dersom dyret er felt ved kvotejakt eller lisensfelling.

Kontrollerer dødsårsak

Dødsårsaken som er oppgitt blir kontrollert. Hvis det blir funnet avvik fra denne, vil dette bli undersøkt videre, og om nødvendig blir det satt i gang full veterinærundersøkelse. Denne blir utført av Veterinærinstituttet i Oslo.

Ved politisaker blir obduksjon utført hos Veterinærinstituttet, uansett hvilken art det gjelder. NINA får prøver av dyrene også i slike saker.

NB! Gaupe, jerv og ulv felt under jakta må være NINA i hende innen 01.06 i henhold til Forskrift om forvaltning av rovvilt (§ 16)