X
GO

 

Uendret antall jervekull i Skandinavia

Det er i år påvist 164 kull med jervevalper i Skandinavia, og det er omtrent samme antall som i fjor. Samtidig har antallet jerver i Skandinavia økt med 5,5 prosent.

Uendret antall jervekull i Skandinavia
To jervevalper fotografert i Nordland i juni i år. Foto: Vegar Pedersen/Statens naturoppsyn

Resultatene fra årets hiregistrering av jerv i Norge og Sverige er klare og presenteres i en felles rapport fra Rovdata og Viltskadecenter, på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Mens det i fjor ble påvist 166 jervekull i Skandinavia er det i år påvist 164 kull.

Stabilt antall kull

– I vår og sommer har feltmannskapene påvist 101 jervekull i Sverige og 63 i Norge. I Sverige tilsvarer det en nedgang på tre kull mens det i Norge har vært en økning på ett kull siden i fjor. Det er omtrent like tall og viser at populasjonen er stabil, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Den norske bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, som Stortinget har bestemt. Les egen nyhetssak: 63 jervekull påvist i 2020

Flere jerver

Mens antall jervekull i Skandinavia er omtrent uendret har antallet jerver gått opp. Det kan skje fordi man ved beregning av antall jerver bruker et snitt på antall kull for de tre siste årene. Dette gjøres fordi det varierer mellom år hvor mange tisper som føder valper, sporingsforhold og lignende.

Ut fra kull påvist i 2018-2020 er bestanden beregnet til å bestå av 1069 voksne jerver som er ett år eller eldre. Det er en oppgang på 5,5 prosent, fra 1011 individer i fjor.

– Økningen har vært i Norge, der det har vært en oppgang på 48 individer, fra 334 i fjor til 382 i år. Den svenske bestanden teller 687 individer og det er omtrent samme som i fjor, forklarer Kindberg.

Den svenske populasjonen er fortsatt over referanseverdien for «gynnsam bevarandestatus», som er 600 individer.

Felles metoder i begge land

Jervebestanden har blitt overvåket med felles metoder i Norge og Sverige siden vinteren 2014. Feltarbeidet utøves av Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsen i Sverige, i tett samarbeid med samebyene i reinbeiteområdene. Alle resultater lagres i Rovbase.

Les hele rapporten her:

Mattisson, J., Höglund, L. & Brøseth, H. 2020. Bestandsovervåking av jerv i 2020. Inventering av järv 2020. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. 3-2020. 30 s.

Fakta om overvåkingen av jerv i Skandinavia:

  • Jerven i Skandinavia lever uavhengig av landegrenser og overvåkes med felles retningslinjer og metodikk i Norge og Sverige.
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge mens Naturvårdsverket har ansvaret i Sverige.
  • Overvåkingen i Norge blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Jervebestanden i Skandinavia blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt i Norge, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Tilsvarende feltarbeid blir i Sverige utført av feltpersonell hos Länsstyrelsene.
  • Resultatene fra begge land blir årlig sammenstilt i en felles skandinavisk rapport.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata