GO

 

Flere bjørner, men færre binner påvist i Norge

I fjor ble det registrert 148 ulike brunbjørner i Norge, som er en oppgang på sju prosent fra året før. Oppgangen har skjedd i antallet hannbjørner, mens det er registrert færre binner i landet.

Flere bjørner, men færre binner påvist i Norge
Brunbjørn Foto: Jan Ove Gjershaug/Rovdata

Resultatene presenteres i en rapport fra den ellevte nasjonale innsamling av bjørneprøver i Norge, som NIBIO Svanhovd har laget på oppdrag fra Rovdata. 

148 ulike individer er det høyeste antallet brunbjørn som er registrert i Norge siden 2013. Samtidig kan færre binner være negativt for utviklingen av bestanden.

Stabil bjørnebestand

I fjor ble det registrert 57 hunnbjørner og 91 hannbjørner i landet. Det gir en oppgang på 16 hannbjørner, mens det var en reduksjon på seks hunnbjørner fra året før.

– Vi ser en stabil bjørnebestanden med en oppgang på henholdsvis 10 og 13 registrerte individer de siste to årene. Samtidig påvirker det bestanden negativt om antallet hunnbjørner går ned, siden de er viktige for utviklingen og produksjon av nye kull, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge.

Flest bjørner i Finnmark

Det er til sammen analysert 1207 innleverte prøver fra i fjor, hvorav 716 ekskrementprøver, 475 hårprøver, 15 vevsprøver fra døde bjørner og én urinprøve. 60 prosent av dem var positive for bjørne-DNA og totalt 610 prøver, eller 51 prosent, gav en full DNA-identitet.

– Flest bjørner ble påvist i tidligere Finnmark fylke, der det ble påvist 61 individer, en oppgang på 12 fra i fjor. Deretter følger tidligere Hedmark med 42 individer og Trøndelag med 34 individer. Som tidligere år er bjørnebestanden konsentrert i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, forklarer Kindberg.

Under bestandsmålet

Siden det er vanskelig å spore bjørn på snø (den ligger i hi på vinteren), beregnes antallet kull som fødes inn i bestanden ut fra antall hunnbjørner som påvises.

 – Beregningene viser at bjørnebestanden fortsatt er under det nasjonale målet på 13 årlige kull. Det ble estimert født sju kull i fjor, som er det nest høyeste anslaget siden overvåkingen startet i 2009, men fortsatt en liten nedgang fra åtte (7,7) i 2018, forklarer Kindberg.

Kullene fordeler seg med 2,5 i rovviltregion 5 (tidligere Hedmark), 1,9 i region 6 (Trøndelag) og 2,6 i region 8 (Troms og Finnmark).

104 individer påvist tidligere

Av de 148 ulike bjørnene som ble registrert i fjor var 66 prosent, eller 98 individer, påvist i Norge tidligere. Det er en økning i gjenfunn på sju prosent sammenlignet med året før.

– Hvis vi inkluderer gjenfunn fra Sverige, Finland og Russland var 70 prosent, eller 104 individer, påvist tidligere. Individer som ikke er kjent fra før har enten vandret inn i landet etter forrige registrering, har ikke blitt registrert tidligere, eller er unger født inn i bestanden, sier Snorre Hagen, leder hos NIBIO Svanhovd.

Les hele rapporten her:

Fløystad, I., Brøseth, H., Bakke, B. B., Eiken, H. G. & Hagen, S. B. 2020. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2019. NINA Rapport 1808. Norsk institutt for naturforskning

Du finner resultater fra alle analyserte bjørneprøver i Rovbase.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2019 er det for ellevte året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO Svanhovd analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.
  • DNA-analyser viser at det var minst 148 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2019.
  • De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata