GO

 

Vil ha tips om familiegrupper av gaupe

Har du sett flere gauper i lag? Da håper Rovdata at du tar kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området så raskt som mulig. Den årlige registreringen av familiegrupper av gaupe over hele landet er i gang.

Vil ha tips om familiegrupper av gaupe
Familiegruppe av gaupe. Foto: http://viltkamera.nina.no/

Ei familiegruppe består av ei morgaupe ifølge med en eller flere unger. På denne tiden av året er flere gauper som går i lag som oftest ei familiegruppe.

Ved å melde fra om synsobservasjoner eller spor etter familiegrupper kan du bidra i bestandsovervåkingen av gaupe i Norge.

Meld raskt ifra!

– Vi oppfordrer folk til å melde fra om observasjoner av flere gauper i lag, enten det er spor eller observasjoner av dyr. Du kan melde fra på telefon til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via rapportsystemet Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Innmeldte observasjoner vil bli vurdert av personell fra SNO, og ved mistanke om familiegrupper vil de bli fulgt opp med undersøkelser i felt, der det er mulig.

Ring gjerne en rovviltkontakt

Registreringsperioden pågår fra oktober til og med februar måned hvert år, og det er Statens naturoppsyn som har feltansvaret. Det er også etablert et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) om systematisk sporsøk i hele landet.

– Det er svært viktig at observasjonen kommer fram til oss i SNO så tidlig som mulig, fordi vær og andre forhold kan forringe sporkvalitet og gjøre det vanskeligere med videre undersøkelser. Ring derfor gjerne direkte til en av våre rovviltkontakter i området når du gjør en observasjon, sier Jan Paul Bolstad, seksjonsleder for rovviltdokumentasjon i naturoppsynet.

I enkelte regioner betaler Fylkesmannen et honorar for observasjoner av familiegrupper av gaupe som lar seg dokumentere, som for eksempel i Nordland (lenke: Har du sett gaupespor?)

55 familiegrupper forrige vinter

Rovdata anvender antall registrerte familiegrupper til å beregne størrelsen på gaupebestanden i landet. Til dette anvendes såkalte avstandsregler (les mer om avstandsreglene på Rovdyrbloggen). Det er derfor viktig at flest mulig av familiegruppene dokumenteres hvert år.

– Gaupebestanden er i 2019 beregnet til cirka 323 dyr i Norge, ut fra 55 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta startet i år. Antallet familiegrupper har de siste sju årene ligger under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, forteller Kindberg.

Registreringen avsluttes ved utgangen av februar måned fordi da starter parringstiden, og det da blir vanskeligere å skille mellom ei familiegruppe av gaupe og flere voksne gauper som går sammen. Gaupeungene fødes oftest fra midten av mai til midten av juni og følger normalt mora til de nærmer seg ettårsalderen.

Felles rapport for Skandinavia

Etter at feltarbeidet er gjennomført vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre feltmaterialet.

– Resultatene oppsummeres i en nasjonal rapport. Det gis også ut en felles skandinavisk rapport, der vi har slått sammen tallene med Sverige. Slik får vi en felles oversikt over gaupebestanden på skandinavisk nivå, avslutter Kindberg.

Vil du lære mer om gaupespor? Besøk denne siden.

Les mer om overvåking av gaupe på Rovdata.no.

Fakta om overvåkingen av gaupe:

·        Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

·        Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.

·        Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

·        De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

·        Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange ulike familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.

·        Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

·        Tips fra publikum er en viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs).

Kontaktpersoner i Rovdata og SNO:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata