GO

 

Det blir stadig færre bjørner i Norge

I 2015 ble det påvist 128 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede skit- og hårprøver. Det er det laveste antall bjørner som er registrert i landet siden de landsomfattende innsamlingene startet i 2009.

Det blir stadig færre bjørner i Norge
Brunbjørn Illustrasjonsfoto © Svein Wik/Rovdata

Resultatet presenteres i en ny rapport fra Rovdata og NIBIO Svanhovd.

– I fjor ble det påvist 128 bjørner i landet, hvorav 53 hunnbjørner og 75 hannbjørner, og det er en nedgang på åtte bjørner fra 136 i 2014. Fjorårets antall er det laveste antall registrerte bjørner i landet under syv år med landsomfattende overvåking av arten. Antall registrerte individer har i gjennomsnitt falt med cirka fire prosent hvert år i perioden, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

(Saken fortsetter under figuren)

 
Antall registrerte bjørner har i gjennomsnitt falt med cirka fire prosent hvert år siden den landsomfattende DNA-overvåkingen startet i 2009. Figur: Rovdata 

 

Flest bjørner i Finnmark og Hedmark

Finnmark er fylket som har flest påviste bjørner i 2015, med 49 ulike individer, tett fulgt av Hedmark med 43 bjørner. Deretter følger Nord-Trøndelag med 19, Troms med 12, Nordland med 4 og Oppland med 1 registrert bjørn.

– Antallet bjørner har gått ned i Troms, Nordland og Trøndelagsfylkene siden 2014. I Nordland og Nord-Trøndelag sank antall registrerte individer betraktelig fra 2014 til 2015. I løpet av sjuårsperioden har det i Trøndelagsfylkene vært en reduksjon på hele 65 prosent i antall påviste bjørner, fra 54 til 19 individer.

– Nedgangen i antall registrerte bjørner i Norge følger samme mønster som bjørnepopulasjonen i Sverige, noe som ikke er overraskende siden de begge tilhører en felles skandinavisk bestand, forklarer Kindberg.

Høyere andel hunnbjørner

Selv om det totale antall bjørner i landet går ned, holder antall hunnbjørner seg stabilt. I 2015 var andelen hunnbjørner i bestanden 41 prosent, mot 40 prosent året før. 

– Vi registrerer at antallet hunnbjørner er omtrent på samme nivå som tidligere, mens det er en nedgang i antall registrerte hannbjørner. Som tidligere år registreres hunnbjørnene kun i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, sier Siv Grethe Aarnes, som er ansvarlig for DNA-analysene av prøvene hos NIBIO Svanhovd.

Fortsatt under bestandsmålet

Stortinget har slått fast et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige kull med bjørnunger i Norge. Hvor mange kull som fødes hvert år blir beregnet med utgangspunkt i antall registrerte binner.

– For 2015 er det beregnet at det ble født seks (5,7) kull i Norge, og det er omtrent på samme nivå som i fjor (6,4). Bjørnebestanden er derfor fortsatt under bestandsmålet, sier Kindberg.

God innsamling av prøver

Det ble i 2015 samlet inn til sammen 1293 prøver i åtte fylker, hvorav 860 ekskrementprøver, 422 hårprøver, 10 vevsprøver og en blodprøve. Dette er vesentlig flere prøver enn det ble samlet inn i 2014 (962), men omtrent på samme nivå som i 2013 (1246).

– Økningen i antall innsamlede prøver skyldes hovedsakelig at det ble samlet inn tre ganger så mange prøver i Finnmark i fjor som i 2014. Av det totale antall prøver i landet er 741 prøver, eller 57 prosent, bekreftet å stamme fra brunbjørn, og av disse gav 604 prøver en DNA-profil. Hver bjørn ble derfor i snitt fanget opp med 4,7 prøver, forklarer Aarnes.

Mange bjørner blir funnet igjen

Av de 128 bjørnene som ble påvist i Norge i fjor var 89 individer, eller 70 prosent, kjent fra tidligere DNA-analyser av hår, vev og ekskrementer i perioden fra 2005 til 2014. 30 av bjørnene er med sikkerhet påvist i Sverige, Finland eller Russland.

– 39 av bjørnene var ikke registrert i tidligere prøver i Norge. Det kan skyldes at de ikke er fanget opp i tidligere innsamlinger, har vandret inn fra våre naboland, eller at de er unger som er født inn i bestanden, sier Aarnes.

Døde bjørner

Det er analysert til sammen ti vevsprøver fra bjørner som ble registrert døde i 2015. Samtlige vevsprøver var fungerende og kunne føres tilbake til et individ.

– Det var åtte hannbjørner og to hunnbjørner, og fire av de døde hannbjørnene var ikke kjent i Norge fra tidligere, avslutter Aarnes.

Les hele bjørnerapporten her: Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2015.

Du finner DNA-resultater fra alle analyserte bjørneprøver i Rovbase.
Lær mer om brunbjørnens spor og sportegn her.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2015 er det for syvende året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO Svanhovd analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata og NIBIO i fellesskap rundt 1. april hvert år.
  • DNA-analyser viser at det var minst 128 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2015.
  • Flere av bjørnene er påvist i mer enn ett fylke, og fylket hvor flest prøver er funnet fra det enkelte individ er valgt ved fordelingen av bjørner på fylkesnivå.
  • De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata