GO

 

Flere gauper i Skandinavia

Det er beregnet at det var 232 og ei halv familiegruppe av gaupe i Skandinavia i vinter, hvor den halve deles med Finland. Gaupebestanden har økt i både Norge og Sverige siden i fjor, og tilsvarte før jakt i år i underkant av 1400 dyr.

Flere gauper i Skandinavia
Gaupemor med unger, fotografert under kontrollerte forhold. Foto © Arne Nævra/Rovdata

Resultatet kommer fram i en ny rapport fra Rovdata i Norge og Viltskadecenter i Sverige.

– Det var i vinter til sammen 232,5 familiegrupper før jakt i begge land, og dette er en oppgang på 37 familiegrupper, eller 19 prosent, i Skandinavia fra samme tid i fjor. Den halve familiegruppen er registrert nær landegrensen til Finland og deles med finnene, forklarer Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata.

Ut fra antall familiegrupper er den skandinaviske gaupebestanden beregnet til å bestå av 1379 voksne gauper før årets jakt tok til. Det er en oppgang på 226 individer fra i fjor.

Oppgang i begge land

En familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe ifølge med en eller flere unger. Det ble i Norge påvist 60 og en halv familiegruppe før kvotejakta i år, og det er en oppgang på sju siden i fjor, men bestanden er fortsatt under bestandsmålet (Les egen nyhetssak om status for den norske gaupebestanden her: Oppgang i gaupebestanden.) Den norske delen av bestanden er beregnet til å bestå av i overkant av 350 gauper.

I Sverige er bestanden beregnet til å bestå av 172 familiegrupper av gaupe i år, som tilsvarer litt i overkant av 1020 voksne individer. Dette er en oppgang på 30 familiegrupper siden i fjor.

Færre felte dyr

Variasjoner i gaupebestanden mellom år kan blant annet skyldes jakt, tilfeldige variasjoner i andelen hunngauper som får fram unger de enkelte år, og at overvåkingen ikke har fanget opp alle familiegruppene i områdene.

– Etter flere år med nedgang i den skandinaviske gaupebestanden registrerte vi i vinter en oppgang. Det noe reduserte jaktuttaket av gaupe både i Norge og Sverige de siste årene har nok bidratt positivt til å snu den negative trenden til den veksten i den skandinaviske gaupebestanden som vi ser i år, sier Brøseth.

Se kart over familiegruppene av gaupe i Skandinavia

(Saken fortsetter under kartet)

Kartet gir en oversikt over familiegrupper av gaupe som er registrert i Norge og Sverige vinteren 2014/2015. Kart: Rovdata


Bruker felles database

Vinterens overvåking var andre året på rad med helt lik overvåkingsmetodikk i Norge og Sverige. Like metoder gjør det mulig for norske Rovdata og svenske Viltskadecenter å presentere en oversikt over alle familiegruppene av gaupe i Skandinavia. Gaupene forflytter seg uavhengig av landegrenser og samarbeidet gir et unikt overblikk over bestanden på skandinavisk nivå.

– Feltdata fra overvåkingen i begge land blir lagret i Rovbase, som er en felles database for Norge og Sverige, avslutter Brøseth.

Du kan søke fram informasjon om alle de fire største rovdyrene i Skandinavia i Rovbase.

Les hele den skandinaviske gauperapporten her:
Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. NR.2 2015

 

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.
  • Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.
  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.
  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.
  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.
  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata