GO

Bestandsstatus - Kongeørn

Det ble kartlagt til sammen 1260 kongeørnterritorier over hele Norge i perioden 2010-2014. Det er anslått at 963 av disse var okkupert av et hekkende par med kongeørn en eller flere ganger i de siste fem årene.

Kongeørn - Foto: Espen Lie Dahl

Foto: Espen Lie Dahl

Den største delen av kongeørnbestanden lever i dag i de tre nordligste fylkene i landet; Nordland, Troms og Finnmark.

Bestandsmål

Stortinget har satt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange hekkende par med kongeørn vi skal ha i Norge. Det ble vedtatt i 2004 at bestanden av kongeørn skulle opprettholdes i hver region på det nivået som var situasjonen da. I 2003 var bestanden anslått til 850-1 200 hekkende par i landet. 

Dagens bestandsestimat er ikke sammenlignbart med tidligere års bestandstall fordi det er tatt i bruk ny overvåkingsmetodikk.

Leveområder

Kongeørn hekker over store deler av Skandinavia. Den opptrer imidlertid bare sporadisk i den sørøstlige delen av Norge og i Sør-Sverige. I Norge hekker arten i skogsbygder og fjelltrakter over det meste av landet, og fjellnære skogsområder er viktige hekkehabitater. Vi finner den også langs kysten, og da spesielt på mange av de større øyene.

Vid utbredelse

På verdensbasis har kongeørn en vid utbredelse og lever både i Nord-Amerika, store deler av Eurasia og nordvestlige deler av Afrika. Populasjonen i verden er anslått til å være mellom 50 000 og 75 000 par.

Da kongeørna ble fredet i Norge 1968 var bestanden trolig på sitt laveste nivå i moderne tid. Det er anslått at bestanden den gang talte mellom 344 og 524 territorielle par av voksne individer.