GO

Bestandsstatus - Kongeørn

I 2015-2019 var det registrert totalt 1382 kongeørnterritorier i Norge. 713 av dem ble besøkt i perioden. Ut fra dette er det anslått at mellom 914-1145 (i gjennomsnitt 1027) territorier var okkupert av et par med kongeørn en eller flere ganger i perioden.

Kongeørn - Foto: Espen Lie Dahl

Foto: Espen Lie Dahl

Den største delen av kongeørnbestanden lever i dag i de tre nordligste fylkene i landet; Nordland, Troms og Finnmark.

Bestandsmål

Stortinget har satt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange hekkende par med kongeørn vi skal ha i Norge. Det ble vedtatt i 2004 at bestanden av kongeørn skulle opprettholdes i hver region på det nivået som var situasjonen da. I 2003 var bestanden anslått til 850-1 200 hekkende par i landet. 

Dagens bestand vurderes som stabil og innenfor Stortinget nasjonale mål.

Leveområder

Kongeørn hekker over store deler av Skandinavia. Den opptrer imidlertid bare sporadisk i den sørøstlige delen av Norge og i Sør-Sverige. I Norge hekker arten i skogsbygder og fjelltrakter over det meste av landet, og fjellnære skogsområder er viktige hekkehabitater. Vi finner den også langs kysten, og da spesielt på mange av de større øyene.

Vid utbredelse

På verdensbasis har kongeørn en vid utbredelse og lever både i Nord-Amerika, store deler av Eurasia og nordvestlige deler av Afrika. Populasjonen i verden er anslått til å være mellom 100 000 og 200 000 par.

Da kongeørna ble fredet i Norge 1968 var bestanden trolig på sitt laveste nivå i moderne tid. Det er anslått at bestanden den gang talte mellom 344 og 524 territorielle par av voksne individer.