GO

61 jervekull påvist i år

Publisert 18.10.2019

Det er i år registrert 61 kull med jervevalper i Norge, og det er en oppgang på fem prosent (tre kull) fra i fjor, melder Rovdata. Det er også over det nasjonale bestandsmålet.

Viltkamerabilde av jerveyngling. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)
Viltkamerabilde av jerveyngling. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Rovdata har kvalitetssikret årets datamateriale fra hiregistreringen av jervekull over hele landet.

– Resultatet viser at antall registrerte jervekull har steget litt, fra 58 kull i fjor, til 61 kull og bestanden er dermed et stykke over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Alle regioner på eller over målet

Det nasjonale bestandsmålet er igjen fordelt på fem forvaltningsregioner for jerv. Hvis man ser på snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av myndighet til nemdene, så er alle fem rovviltregioner med fastsatt bestandsmål på eller over målet.

Det brukes et treårig snitt fordi det vil variere hvor mange tisper som føder valper hvert år, blant annet ut fra alder, om de fødte valper i fjor og tilgang på mat.

Fire flere kull i Oppland

– De største endringene i antall jervekull fra i fjor til i år har funnet sted i region 3 (Oppland),  region 5 (Hedmark) og region 8 (Troms og Finnmark). Mens det i Oppland er registrert en økning på fire kull og i Troms og Finnmark en økning på tre kull, er det i Hedmark er registrert en nedgang på tre kull, forklarer Kindberg.

Ut fra antall registrerte jervekull de tre siste årene er det estimert at jervebestanden teller rundt 332 voksne dyr i Norge i år, som er en liten oppgang sammenlignet med 2018.

9 kull i hiuttak

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av 9 av de 61 påviste jervekullene i år. Det er skutt 6 tisper og 18 valper

Les hele rapporten her:
Tovmo, M. & Mattisson, J. 2019. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2019. – NINA Rapport 1722. 20 s.

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Sist oppdatert: 18.10.2019 00.41.40