X
GO

Flere jervekull i Skandinavia

Publisert 01.11.2018

Det er i år påvist 181 jervekull i Norge og Sverige, og det er en oppgang på 32 prosent fra i fjor. Antall påviste kull har økt både i Norge og Sverige.

Jervefoto: Viltkamera, Statens naturoppsyn (SNO)
Jervefoto: Viltkamera, Statens naturoppsyn (SNO)

Mens det i Norge i år er påvist 57 kull, en oppgang på 42,5 prosent fra i fjor, er det i Sverige påvist 124 kull, som er en økning på 27,8 prosent. Det gir til sammen 181 kull i Skandinavia, som er opp 44 kull, eller 32 prosent, fra 2017.

Økning i bestanden

Jerven er overvåket med felles metoder i begge land siden 2014.

– Vi har sammenstilt nasjonale data fra Norge med tall fra Sverige og ser at både antall jervekull og antall voksne individer i den felles skandinaviske jervebestanden har økt siden i fjor, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I Norge er bestanden over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull. Les mer i nyhetssak: Har påvist 57 jervekull i år

890 voksne jerver

Med utgangspunkt i snittet av antall påviste jervekull i Skandinavia de tre siste årene beregnes det hvor mange voksne jerv det er i populasjonen. Modellen tar hensyn til at både årets og de to foregående års reproduksjoner påvirker størrelsen på bestanden.

Den skandinaviske bestanden beregnes i år til 890 voksne jerver som er ett år eller eldre, og det er litt høyere enn i fjor. Av de 890 jervene utgjør den norske delen av bestanden anslagsvis 307 individer. Den svenske delen av bestanden utgjør 583 jerver og har økt med 12 prosent siden i fjor.

– I Norge har antall kull gått opp fra i fjor mens antall voksne jerv i bestanden har gått litt ned, fra 324 i fjor til 307. Dette er imidlertid en såpass liten endring at bestanden anses for å ha holdt seg stabil, forklarer Kindberg.

Omfattende feltarbeid

Det pågår på senvinteren, våren og sommeren en omfattende registrering av hi hvor det er født valpekull i løpet av vinteren. I Norge utføres feltkontrollene av personell fra Statens naturoppsyn (SNO), mens tilsvarende registreringer i Sverige utføres av Länsstyrelsene, i enkelte områder i samarbeid med samebyene.

Det innsamlede feltmaterialet blir deretter kvalitetssikret av Rovdata her hjemme og Viltskadecenter i vårt naboland.

Les hele rapporten her:

Tovmo, M., Höglund, L. & Mattisson, J. 2018. Bestandsovervåking av jerv i 2018. Inventering av järv 2018. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. 3-2018. 30 s.

Fakta om overvåkingen av jerv i Skandinavia:

  • Jerven i Skandinavia lever uavhengig av landegrenser og overvåkes derfor med felles retningslinjer og metodikk i Norge og Sverige.
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge mens Naturvårdsverket har ansvaret i Sverige.
  • Overvåkingen i Norge blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Jervebestanden i Skandinavia blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt i Norge, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Tilsvarende feltarbeid blir i Sverige utført av feltpersonell hos Länsstyrelsene.
  • Resultatene fra begge land blir årlig sammenstilt i en felles skandinavisk rapport.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 01.11.2018 12.12.16