GO

Flere ulver i Norge

Publisert 01.06.2017

Det er under vinterens overvåking av ulv påvist 105-112 individer innenfor landets grenser, og det er en økning på cirka 19 prosent fra i fjor. Det er påvist færre helnorske ulver og flere ulver i grenserevir, viser status fra Rovdata.

Ulv. Arkivfoto: Tore Solstad/SNO
Ulv. Arkivfoto: Tore Solstad/SNO

I Norge kartlegger vi antall ulver i landet ved hjelp av sporing på snø og innsamling av prøver for DNA-analyser, og alle registrerte ulver regnes med i bestandstallene. Registreringsperioden pågår hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars hvert år.

– Det ble påvist 54-56 ulver med helnorsk tilhold og 51-56 ulver i grenserevir vinteren 2016-2017. Til sammen 105-112 ulver på norsk areal er en øking på totalt 13-19 ulver, eller cirka 19 prosent, fra 90-93 ulver i fjor vinter. De fleste ulvene i landet er påvist innenfor ulvesonen, og særlig i Hedmark fylke, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

11 av ulvene i Norge er registrert døde i løpet av registreringssesongen.

Færre helnorske ulver

Samtidig som det har blitt flere ulver i grenserevir har antall ulver som kun oppholder seg i Norge gått ned. Det ble vinteren 2015-2016 påvist 65-68 helnorske ulver og minst 25 ulver i grenserevir, og sammenlignet med i år gir det en nedgang på cirka 17 prosent i antall helnorske ulver.

Ingen økning i Sverige

Resultatene presenteres i en fersk statusrapport fra overvåkingen av ulv i Skandinavia vinteren 2016-2017. Rapporten er laget av Høgskolen i Innlandet og svenske Viltskadecenter på oppdrag fra Rovdata i Norge og Naturvårdsverket i Sverige.

– Når man fordeler ulvene i grenserevir likt mellom landene blir det cirka 355 ulver i Sverige og 79,5-84 ulver i Norge. I den svenske delbestanden, der den største andelen av Skandinavias ulver holder til, er det ingen tydelige endringer i bestandstallene de siste to årene, sier Kindberg.

(Saken fortsetter under kartet)

Kartet gir en oversikt over ulveflokker og par som er registrert i Skandinavia vinteren 2016/2017. Kart: Rovdata

7,5 ulvekull i Norge

Det er i vinter dokumentert 43 valpekull født i Skandinavia i 2016, hvorav 32 kull i helsvenske revir, fire i helnorske revir og sju i revir på tvers av riksgrensen mellom Sverige og Norge.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Målet er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger), hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Etter fordeling av kull i grenserevir med halvparten i hvert land ble det registrert totalt 7,5 kull i Norge og 35,5 kull i Sverige.  Av de 7,5 kullene i Norge ble fire påvist i helnorske revir, helt eller delvis innenfor norsk ulvesone, forklarer Kindberg.

Det er påvist født valpekull i 2016 i de helnorske revirene Aurskog, Letjenna, Julussa og Osdalen, samt i grenserevirene Slettås, Varåa, Juvberget, Skugghöjden, Magnor, Skillingsmark og Elgklinten.

430 ulver i Skandinavia

Mens vi i Norge tilstreber å telle alle individer, blir totalbestanden i Skandinavia beregnet ut fra antall bekreftede valpekull i 2016, som multipliseres med en omregningsfaktor. Denne faktoren er basert på data fra felt om ulvestammens sammensetning fra registreringer i 2000-2003.

– Det er i vinter beregnet at det var 430 ulver i Skandinavia, med en usikkerhet på 340-559 dyr (95 % konfidensintervall). Den skandinaviske ulvestammen har stort sett hatt en årlig tilvekst siden 1990-tallet, men de to siste vintrene har veksten i totalbestanden stagnert, sier Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Ingen nye gener

Hele ulvebestanden i Skandinavia har sin opprinnelse i fem innvandrende ulver fra den finsk-russiske bestanden, og er svært innavlet.

– I 2016 var den gjennomsnittlige innavlskoeffisienten blant avkom i familiegruppene på 0,23, som er en liten nedgang fra i fjor, men fortsatt på et svært høyt nivå, tilsvarende søskenparringer i en mindre innavlet bestand, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Det er ikke registrert noen nye finsk-russiske ulver i bestanden under registreringssesongen 2016-2017.

To av tre immigranter forsvunnet

– Tre tidligere kjente finsk-russiske ulver ble dokumentert i overvåkingsperioden, hvorav to hanner (Prästskogen og Tunturi) og ei tispe (Tiveden). De to hannene var far til hvert sitt valpekull født våren 2016, men vurderes begge som forsvunnet siden påfølgende høst.

– Dermed er tispa i Tiveden, som var revirmarkerende og stasjonær i et nytt par, eneste immigrant i bestanden for øyeblikket, utdyper Flagstad.

Du kan lese hele statusrapporten fra vinterens overvåking av ulv her:
Bestandsovervåking av ulv vinteren 2016-2017. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia nr.1 2017.

Alle kvalitetssikrete data fra overvåkingen legges i Rovbase, som har en innsynsløsning åpen for publikum. Du kan søke i observasjoner av ulv og resultater fra DNA-analyser her.

 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars.

  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder feltarbeidet og samarbeider med Høgskolen i Innlandet, som underleverandør til feltovervåkingen av ulv i Norge.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i månedsrapporter og en endelig sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 01.06.2017 13.55.34