X
GO

Har påvist 69-73 ulver i Norge

Publisert 16.12.2016

Vinterens overvåking av ulv er i full gang og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.

Ulv fotografert av viltkamera i Letjennareviret 7. november i år. Foto: http://viltkamera.nina.no/
Ulv fotografert av viltkamera i Letjennareviret 7. november i år. Foto: http://viltkamera.nina.no/

Overvåkingsperioden på ulv i Skandinavia er fra 1. oktober til 31. mars hvert år og feltarbeidet pågår nå for fullt i både Norge og Sverige. Det er imidlertid for tidlig i overvåkingsperioden til å kunne gi noen endelige konklusjoner om antall ulvekull og ulver i Norge.

Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra Rovdata sammenstilt det som til nå er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2016-2017.

Minst 4 helnorske ulvekull

– Det er så langt i vinter påvist årsvalper i de fire helnorske revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Slettås, alle i Hedmark fylke. De to siste er innenfor ulvesonen, mens Osdalen hittil i vinter kun er registrert utenfor. Julussaflokken har de siste årene brukt et areal som er jevnt fordelt innenfor og utenfor sonen. I tillegg er det påvist ulvekull i Varåa, som dekker areal på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. I Aurskogreviret er det også påvist yngling, men det er foreløpig usikkert om dette reviret er helnorsk eller et grenserevir, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Kan være flere ulvekull

Det gjenstår fortsatt å gjøre opp status i flere ulverevir i løpet av denne vinteren. I Skillingmarkreviret som i fjor berørte deler av Østfold, Akershus og Hedmark er det påvist en ulveflokk på sju individer. Revirene Mangen og Flisdalen, hvor det ble påvist ulvekull i fjor, er status i år foreløpig høyst uklar. I Østmarkareviret, like utenfor Oslo, er det foreløpig kun påvist ei enslig tispe, som ble født i reviret i fjor. Tispa i Hobølreviret som har gått alene der i et par år har muligens fått seg partner, men det er foreløpig uavklart.

Forskerne forventer at det vil bli registrert flere ulveflokker i grenserevir utover vinteren.

Flest ulver i ulvesonen

Når de seks ulvene som er kjent avlivet fram til 15. desember er blir trukket fra, er det foreløpig registrert 63-67 ulver her til lands i vinter, hvorav 39-41 ulver med helnorsk tilhold.

– Nesten alle ulver er konsentrert i ulvesonen. Av enslige ulver som ikke er felt ved lisensjakt er kun 1-2 enslige så langt i vinter kjent utenfor ulvesonen i Norge, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Hedmark.

Ledertispa i Julussa er ikke funnet

Foreløpig er det dokumentert intakte lederpar i Slettås, Letjenna og Osdalen, mens ledertispa i Julussa, som har ynglet seks år på rad i reviret ikke er påvist i høst. Dette til tross for analyse av 51 DNA-prøver.

– Julussatispa var avkom etter den finskrussiske immigranten som ynglet tre ganger i Kynna i 2008-2010, forteller Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Ber om din hjelp

Det har til nå vært dårlige snøforhold i sørligere deler av norsk ulvesone, i sørlige Hedmark, Oslo/Akershus og Østfold. Med mer snø og mer omfattende sporing er det ikke usannsynlig at det senere i vinter kan bli dokumentert flere valpekull i områdene.

Publikum oppfordres til å bidra i overvåkingen av ulv i tiden framover ved å melde fra om observasjoner av ulv eller spor og sportegn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Hedmark eller via rapportsystemet Skandobs på internett og app.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i år, sier Petter Wabakken.

Rekordmange ulver forrige vinter

I fjor ble det registrert rekordmange ulvekull i Norge med til sammen sju valpekull i ulveflokker med helnorsk tilhold, samt fire kull i grenserevir. Dette tilsvarer ni kull. Det ble da også påvist 65-68 ulver kun i Norge og minst 25 ulver i grenserevir som var markant flere enn året før. Det tilsvarer til sammen cirka 90-93 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal.

Konklusjonen etter forrige vinter var at bestandsmålet var nådd med god margin: Lenke til nyhetssak Markant økning i antall ulver i Norge

En ny endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia vinteren 2016-2017 er sammen med svenske kollegaer planlagt ferdigstilt til 1. juni 2017.

Les den første foreløpige statusrapporten fra ulveovervåkinga i vinter her:
Ulv i Norge pr. 15. desember 2016. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2016-2017. Rapport 1.

Les mer om status på ulv i Norge sist vinter her.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.

  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) og Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og enslige, stasjonære ulver i Norge.

  • SNO følger opp enkeltindivider som ikke har etablert egne territorier.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 16.12.2016 13.15.34