GO

Jervebestanden er over bestandsmålet

Publisert 25.10.2016

Det er i år registrert 50 jervekull i Norge og det er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, som Stortinget har bestemt. Antall registrerte kull i landet har likevel falt betydelig siden i fjor.

Illustrasjonsfoto jerv: Svein Wik/Rovdata
Illustrasjonsfoto jerv: Svein Wik/Rovdata

Det ble i sommer satt sluttstrek for årets feltregistering av jervekull over hele landet. Rovdata har nå gått gjennom og kvalitetssikret det innsamlede datamaterialet.

– Resultatet viser at det er registrert 15 færre jervekull i Norge i år enn i fjor, og det tilsvarer en nedgang på 23 prosent, fra 65 kull i fjor til 50 kull i år. Bestanden er likevel fortsatt over det nasjonale bestandsmålet, og har vært det siden 2003, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Cirka 350 voksne jerver

Jerven føder valper i februar og begynnelsen av mars måned, og utover våren pågår det en hektisk aktivitet i felt over hele landet for å spore opp jervehi med valpekull. Det gjøres også kontroller på barmark i noen tilfeller. Ut fra antall registrerte jervekull beregnes det hvor stor jervebestanden er, og det anvendes et snitt av antall kull de tre siste årene.

– Med 50 kull i år, 65 i fjor og 52 i 2014 tilsvarer det en bestand på rundt 350 voksendyr i Norge, som er omtrent på samme nivå som i 2014 og 2015, sier Kindberg.

Størst endring i Hedmark

Det er i år registrert en nedgang i antall jervekull i alle landets rovviltregioner, sammenlignet med 2015.

– Den største endringen ser vi i Hedmark, hvor det har vært en nedgang på fem kull. I region 3 Oppland, region 7 Nordland og region 8, som er Troms og Finnmark, er det i hver av dem registrert en nedgang på tre kull sammenlignet med i fjor. I trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, som er region 6, er det registrert en nedgang på ett kull, forklarer Kindberg.

Alle regioner over målet

Hvis man kun ser på resultatet for 2016 alene er alle regioner på eller over bestandsmålet i år. Hvis man ser på gjennomsnittlig antall registrerte kull de tre siste årene, som er relevant for overføring av myndighet i forvaltningen, så er samtlige regioner over bestandsmålet. Man anvender et snitt fordi det varierer hvor mange voksne tisper som føder valper hvert år, blant annet på grunn av alder og tilgang på mat.

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av 7 av de 50 jervekullene som er registrert i år.

Les hele rapporten fra Rovdata her:

Brøseth, H. & Tovmo, M. 2016. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016. – NINA Rapport 1291. 20 s.

 

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Jervebestanden i Skandinavia blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt i Norge, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Prøvene blir analysert ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • DNA-resultatene fra Norge og Sverige rapporteres i en rapport fra Rovdata.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 25.10.2016 09.46.25