X
GO

Har bekreftet seks helnorske ulvekull

Publisert 19.04.2016

Vinterens ulvesporinger og DNA-analyser har dokumentert at det ble født seks ulvekull i helnorske revir i 2015, som er ny rekord. Fem av kullene er født i revir som er minst 50 prosent innenfor ulvesonen, og bestandsmålet er derfor nådd med god margin.

Ulvevalp fotografert under kontrollerte forhold i Langedrag Naturpark, 1999. Foto: Arne Nævra/Rovdata
Ulvevalp fotografert under kontrollerte forhold i Langedrag Naturpark, 1999. Foto: Arne Nævra/Rovdata

Det viser den siste foreløpige statusrapporten på ulv per 15. april, som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten gir et foreløpig sammendrag av resultater fra vinterens overvåking av ulv i Norge fram til 15. april i år.

Godt over bestandsmålet

– Det er i perioden fra 1. oktober til 15. april dokumentert at det ble født minst seks helnorske ulvekull i fjor, og fem av dem er født i revir med minst 50 prosent av sin utstrekning innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge (ulvesonen). Stortingets målsetning om tre årlige ulvekull innenfor ulvesonen er derfor nådd med god margin, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg. 

For at et ulverevir skal regnes til Stortingets bestandsmål må reviret være helnorsk og minst halvparten, eller 50 prosent, av flokkens arealbruk være innenfor ulvesonen.

De seks revirene med valper som er dokumentert i sin helhet i Norge er Osdalen, Julussa, Letjenna, Slettås, Mangen og Østmarka.

– De fire sistnevnte revirene har hele sin utstrekning innenfor ulvesonen, mens Julussa i sporingssesongen ble kartlagt 59 prosent innenfor og Osdalen mer enn 95 prosent utenfor sonen, utdyper Kindberg.

Fire-fem kull i grenserevir

I tillegg til de minimum seks helnorske kullene som er registrert, er det født ulvevalper i fire revir med utstrekning på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Dette gjelder revirene Rotna, Hærsjø, Kerto og Juvberget. I Flisdalen har det også vært yngling, men grensestatus for dette reviret er foreløpig uavklart.

– På grunn av dårlige sporingsforhold i vinter har vi foreløpig ikke kunnet konkludere hvorvidt Flisdalen er et grenserevir som i fjor, eller om ulvene kun har brukt arealer på norsk side, forklarer Petter Wabakken, som er prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark.

Ytterligere DNA-analyser av urin og ekskrementer samlet inn på svensk side vil eventuelt kunne gi svar på dette spørsmålet.

Rekordmange ulver i Norge

I takt med det økende antall dokumenterte ulvekull i Norge øker også antall ulver som registreres i landet. Så langt er det for perioden fra 1. oktober til 15. april dokumentert 92-93 ulver innenfor Norges grenser. Av disse er 61 dyr så langt påvist kun på norsk side av riksgrensen mens minst 25 dyr holder til i grenserevir på tvers av riksgrensen. 6-7 ulver har fortsatt uavklart grensestatus.

 – Det har altså vært en betydelig økning i antall helnorske ulver, fra 33-35 påviste individer i fjor vinter, sier Kindberg.

Flere voksne ulver overlever

Den norske ulvestammen henger tett sammen med den svenske delbestanden i en felles skandinaviske bestand. Det er derfor naturlig å se økningen i antall norske ulver og ulvekull i sammenheng med at det har blitt flere ulver i Sverige. Samtidig viser data fra den siste toårsperioden at det i Norge har vært en høyere overlevelse blant voksne, etablerte ulver.

– Kun én voksen revirmarkerende ulv i par eller flokk er forsvunnet fra de helnorske ulverevirene i løpet av den siste toårsperioden. Dette er en betydelig nedgang sammenlignet med de åtte revirhevdende ulvene som forsvant sporløst i løpet av den foregående toårsperioden, forklarer Wabakken

– Flere voksne, revirhevdende ulver på norsk side som overlever gjør det mulig for disse å produsere flere helnorske kull med valper, utdyper han.

Endelig rapport til sommeren

Alle resultater fra ulveovervåkingen i vinter er enn så lenge å betrakte som foreløpige. Videre sporinger på snø og DNA-analyser utover våren vil kunne gi flere svar på ulvenes status i Norge og grenserevir. 

– Fortsatt gjenstår noe arbeid før de endelige konklusjonene kan trekkes fra registreringssesongen 2015/2016. En endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia denne vinteren kommer 1. juni, avslutter Kindberg i Rovdata.

Les hele rapporten her:

Ulv i Norge pr 15. april 2016. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2015/2016. Rapport 3.

Fakta om overvåkingen av ulv i Skandinavia:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.

  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.

  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 19.04.2016 15.29.05