GO

67-70 ulver registrert Norge

Publisert 18.03.2015

En ny foreløpig statusrapport fra ulveovervåkinga viser at det er registrert 67-70 ulver i Norge så langt i vinter. 34-37 av disse er kun påvist innenfor Norges grense.

Ulv Foto © Arne Nævra
Ulv Foto © Arne Nævra

– Vinterens bestandsovervåking av ulv pågår fortsatt og det er til nå påvist til sammen 67-70 ulver her i landet, hvorav 34-37 ulver kun i Norge og minst 32 ulver i revir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Det er i tillegg påvist at en ett år gammel ulv fra Julussareviret i Østerdalen har vandret ut og er registrert både i Finnmark og på finsk side av riksgrensen, forklarer Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Bestandsmålet ikke nådd

Ulvene i Skandinavia er overvåket siden 1. oktober i vinter gjennom sporing på snø og DNA-analyser av biologiske prøver, som er samlet inn i felt. Resultatene i den foreliggende statusrapporten gir et sammendrag over det som til nå er kartlagt vinteren 2014-2015.

– Bestandsmålet på tre årlige ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, som Stortinget har slått fast, er så langt ikke nådd. Det er påvist ett ulvekull i hver av de helnorske revirene Letjenna og Julussa i Hedmark. Letjenna ligger i sin helhet innenfor ulvesonen, mens ulvene i Julussa de siste årene har brukt et område som ligger delvis innenfor og delvis utenfor sonen. Ytterligere sporinger og DNA-analyser vil kunne avklare om det ble født valper i andre helnorske revir i fjor, sier Kjørstad.

Ulvekull i Mangenreviret?

Det er en liten mulighet for at det revirmarkerende ulveparet i Mangenreviret, i grenseområdet mellom Akershus og Hedmark, fikk valpekull i fjor sommer. DNA-analyser viser imidlertid at begge ulvene i paret er forskjellige fra dem som ble påvist i dette reviret forrige vinter. Det er også usikkert om reviret er helnorsk eller om det er et grenserevir.

I Østmarkareviret ved Oslo er det fortsatt ingen tegn etter ulvetispa i paret som etablerte seg og fikk valpekull her i 2013, og det er lite sannsynlig at det ble født et ulvekull i dette reviret i fjor.

Det er påvist at det ble født tre ulvekull i grenserevirene Rotna, Slettås og Hærsjøreviret i fjor sommer. Disse revirene har utbredelse på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.

Du kan bidra

Innmeldte observasjoner fra publikum av ulv eller spor fra ulver en viktig kilde til informasjon i bestandsovervåkingen. Du kan enkelt bidra ved å melde fra om slike observasjoner til Statens naturoppsyn (SNO) i ditt område (se liste over rovviltkontakter) eller ved å legge dem inn i Skandobs.

Se film om hva som skjer når du melder fra om ulveobservasjoner til SNO eller registrerer dem i Skandobs her. (Lenke til YouTube)

Les hele den foreløpig siste statusrapporten fra ulveovervåkinga her:
Ulv i Norge pr. 15. mars 2015. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2014/2015. Rapport 5.

Fakta om overvåkingen av ulv i Skandinavia:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt hovedansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.
  • DNA-laboratoriet ved Grimsö forskningsstation utfører DNA-analyser på svenske prøver.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 18.03.2015 09.52.29