GO

Stadig flere ulver i Skandinavia

Publisert 17.06.2014

Ulvestammen i Skandinavia fortsetter å vokse, selv om veksten har vært svak fra i fjor til i år. Hovedårsaken til veksten er at det har blitt flere ulver i Sverige.
Ulv Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i innhegning i Namsskogan Familiepark.
Ulv Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i innhegning i Namsskogan Familiepark.

Det viser en ny foreløpig statusrapport som Høgskolen i Hedmark og Viltskadecenter i Sverige har laget på oppdrag fra norske Rovdata og svenske Naturvårdsverket.

Påviste 40 nye valpekull

Ulv i Skandinavia blir hovedsakelig registrert i perioden fra 1. oktober til 28. februar hvert år, men det pågår også et tett og kontinuerlig samarbeid mellom Norge og Sverige om overvåking av arten utenfor denne perioden. Det ble registrert til sammen 40 nye kull med ulvevalper i Skandinavia i 2013, som er en liten økning fra 38 kull året før.

– 32 av kullene er født i helsvenske ulverevir, tre er kommet til i de helnorske revirene Julussa, Letjenna og Østmarka, og fem er født i grenserevirene Slettås, Rotna, Skuggöjden, Hærsjø og Djurskog, som alle ligger på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Total 400 skandinaviske ulver

Ut fra antallet kull er det beregnet at den felles sør-skandinaviske bestanden består av cirka 400 ulver. Cirka 30 av disse er helnorske og holder til kun i Norge. I grenseområdene mellom Norge og Sverige lever det cirka 50 ulver, mens den helsvenske delen av bestanden utgjør cirka 320 ulver.

– Vi registrerer at den skandinaviske ulvestammen fortsetter å vokse, og at veksten i hovedsak skjer i Sverige. Det ble påvist en økning på to ulvekull i Skandinavia i fjor sammenlignet med året før, og begge kom til verden i Sverige. I samme periode var det også en økning på fem ulveflokker i Sverige, sier Kjørstad.

Fant 43 ulveflokker

Under vinterens overvåking ble det registrert til sammen 43 familiegrupper av ulv i Skandinavia. 35 av disse var helsvenske, fem var grenseflokker, mens de tre norske flokkene holdt til i nevnte Julussa, Letjenna og Østmarka.

Det ble i samme periode også registrert 23-24 revirmarkerende ulvepar, og av disse var 19 helsvenske, to til tre var helnorske, og to par hadde revir på tvers av riksgrensen.

I tillegg fant overvåkingen tolv revir med andre stasjonære ulver, hvorav ti i Sverige, én på tvers av riksgrensen og én i Norge. Den ene norske ulven hadde etablert revir alene i Åmli-Froland i Aust-Agder.

35 døde ulver

Av totalt cirka 400 ulver i den skandinaviske bestanden er 35 bekreftet døde av ulike årsaker i vinterperioden fra 1. oktober i fjor til 30. april i år. 27 i Sverige og åtte i Norge.

– I Sverige er 18 ulver avlivet ved lovlig jakt, seks er drept i trafikken, det er dokumentert ett tilfelle av illegal avliving, én ulv er avlivet på grunn av sykdom og én ulv er død av foreløpig ukjente årsaker, forklarer Petter Wabakken, prosjektansvarlig på Høgskolen i Hedmark.

– I Norge er fire ulver avlivet ved skadefelling, to er skutt under lisensjakt, én er trafikkdrept og i ett tilfelle er dødsårsak foreløpig vurdert som en ulykke, utdyper han.

Ingen nye gener fra øst

Hele den skandinaviske ulvebestanden kan føres tilbake til sju innvandrende ulver fra den finsk-russiske bestanden. Det er i vinter ikke registrert noen nye innvandrende ulver fra Finland eller Russland, som kan tilføre nye gener til bestanden.

– Paret av finskrussiske immigranter, som ble flyttet fra Nord-Sverige til Örebro län i fjor vinter, har imidlertid allerede ynglet minst én gang, og fire av valpene ble registert på sporsnø og/eller DNA i vinter, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

– Alle valpene herfra er helt ubeslektet med andre ulver i bestanden, og vil om de etablerer seg og får avkom bidra til en ytterligere reduksjon av innavlsnivået i bestanden, avslutter han.

Resultatene i rapporten er foreløpige og endelig sluttrapport er planlagt ferdig til 1. september i år.

Les hele rapporten her:
Ulv i Skandinavia vinteren 2013-2014. Foreløpig statusrapport.

Fakta om overvåkingen av ulv i Skandinavia:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.
  • DNA-laboratoriet ved Grimsö forskningsstation utfører DNA-analyser på svenske prøver.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 17.06.2014 17.52.41