Snarveier

Ønsker tips om gaupefamilier

Publisert 13.11.2012

Hvis du kommer over flere gauper som går i lag, så kan det være en gaupefamilie du har oppdaget. Da ønsker Statens naturoppsyn (SNO) å høre fra deg.
Gaupespor Foto © John Linnell/Scandlynx
Gaupespor Foto © John Linnell/Scandlynx

Snøen har ankommet flere steder i landet og har igjen skapt gode forhold for bestandsregistreringen av gaupe. Stortinget har bestemt at det skal være 65 kull med gaupeunger i Norge hvert år, og overvåkingen av arten er rettet mot å registrere familiegrupper, som består av gaupemor i følge med en eller flere årsunger.

Trenger din hjelp

Hvis du kommer over flere gauper i lag, så ønsker SNO gjerne å høre om din observasjon.

– For at vi skal få en best mulig oversikt over antall gauper i Norge, så er vi avhengige av at de som finner spor etter flere gauper sammen melder dette inn til de lokale rovviltkontaktene i SNO. På denne måten kan de få gjennomført de registreringene i felt som vi er avhengige av i overvåkingen av arten, forklarer Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og leverer bestandstall og andre overvåkingsdata til forvaltning, media og publikum.

Kvalitetssjekker i felt

For at dataene skal være så nøyaktige som mulig, er det avgjørende at SNO får gjennomført grundige undersøkelser på stedet.

Rovviltkontaktene skal følge sporene til to dyr minst tre kilometer og sporene til tre eller flere dyr minst en kilometer før de kan slå fast om det er en gaupefamilie eller ikke. Noen ganger kan ei gaupe gå ei sløyfe i sine egne spor slik at det ser ut som spor etter to forskjellige gauper.

Sporløypa skal dokumenteres med en GPS-sporlogg og bilder skal vise at det er gaupe som har satt sporene, at det er snakk om flere dyr i følge og at de har gått samtidig og i samme retning.

 

Foto av spordeling etter gaupe: Gaupeungene følger vanligvis mora fram til de er nesten ett år gamle. Det er vanlig at ungene går i moras spor for å spare energi, ofte kan de følge dem så nøyaktig at det over lange strekninger kan være vanskelig å se om det er ett eller flere dyr i følge. Som regel vil ungene gå ut av moras spor der det er fast snø og lett å bevege seg, for eksempel ved veikryssinger og i tett barskog. Foto: Lars Gangås/Statens naturoppsyn

 


Ønsker tips om spor

Registreringen av spor etter gauper er i stor grad basert på lokal medvirkning, ved at publikum melder inn observasjoner av spor til SNO.

– Tips fra publikum er et meget viktig bidrag til overvåkingen av gaupe i Norge. Vi oppfordrer alle som ser spor i snøen etter to eller flere gauper i følge, om å melde i fra til den lokale rovviltkontakten i SNO så raskt som mulig, sier Kjartan Knutsen, seksjonssjef for rovvilt i SNO.

Det er også mulig å legge inn observasjoner av familiegrupper på Rovdatas web-baserte rapportsystem.

 

Gaupespor: Gaupa er et kattedyr og har et sporstempel som er svært likt en vanlig katt. Sporavtrykket har fire synlige tær, der den ene av de to midtre tærne («Langfingeren») sitter litt lenger fram enn den andre, noe som gir et asymmetrisk og nokså rundt sporstempel. Gaupa har store labber, spormålene er som regel mellom åtte og ti centimeter i diameter. Foto: John Linnell/Scandlynx


Vellykket metode

Registreringsperioden for gaupe starter 1. oktober og varer ut februar hvert år. Registreringene avsluttes ved utgangen av februar fordi voksne dyr går sammen i parringstiden i mars og derfor feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. Målet med registreringen er å få best mulig oversikt over hvor mange familiegrupper som finnes før jakta starter hvert år.

– Systemet med å registrere bestanden ut fra publikums innmelding av spor fungerer svært godt. Data fra radiomerkede hunngauper med unger har vist at nesten alle familiegrupper av gaupe blir fanget opp en eller flere ganger gjennom sporingssesongen, forteller Kjørstad.

Du kan melde din observasjon direkte til SNOs rovviltkontakt på telefon eller ved å legge den inn i rapportsystemet for store rovdyr på www.rovdata.no.

Liste over rovviltkontakter i Statens naturoppsyn finner du her.

Les mer i en pressemelding fra SNO.

Les instruks for registrering av gaupefamilier

Lenke til Rovbasen

Fakta om overvåkingen av gaupe i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupebestanden i Norge. Dette innebærer blant annet å sørge for at oversikten over hvor mange gauper det er i landet er best mulig.
  • Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut rovviltpersonell i felt for å undersøke nærmere.
  • Ut fra alle bekreftede observasjoner blir det beregnet hvor mange ulike familiegrupper av gaupe man har i Norge det enkelte år før jakta starter.
  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.
  • Utviklingen i gaupebestanden blir også fulgt ved å telle gaupespor på fastlagte takseringslinjer i utvalgte områder på vinteren. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) gjennomfører disse registreringene.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 13.11.2012 10.32.27

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka