Snarveier

Gener fra øst frisker opp ulvebestanden

Publisert 11.09.2012

Flere av ulvekullene som ble født i Skandinavia i fjor har aner tilbake til to innvandrende ulver fra øst, viser en felles overvåkingsrapport for Norge, Sverige og Finland. De nye genene fra øst fører til mindre innavl i bestanden.
Ulv Foto © John Linnell
Ulv Foto © John Linnell

– Vi ser at mange av valpene etter de to finskrussiske hannene «Kynnahannen» og «Galvenhannen», som vandret inn til Skandinavia mot slutten av forrige tiår, har klart å etablere seg og få valper selv, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

– Dette er meget interessant fordi ulvebestanden nå er tilført nytt genmateriale fra øst som har redusert innavlen i bestanden, legger han til.

Fører til mindre innavl

Funnene er gjort gjennom utstrakt bruk av DNA-analyser og kommer fram i den endelige statusrapporten fra overvåkingen av ulv i Skandinavia i vinter.

I åtte av minst 28 valpekull som ble født i Skandinavia i fjor var en av foreldrene avkom etter en av de to finsk-russiske hannulvene. –Dette gjelder altså nær en tredjedel av alle skandinaviske valpekull, og viser hvor raskt de friske genene sprer seg i bestanden, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Forventer flere kull

I vinter ble det også registrert ytterligere fem eller seks etablerte revirmarkerende par med etterkommere etter de to finskrussiske hannene.

– Det er derfor sannsynlig at det er født enda flere valpekull med østlige gener i år enn de åtte i fjor, påpeker Flagstad. Den skandinaviske ulven føder normalt valper i slutten av april og i mai måned hvert år.

I følge Flagstad vil graden av innavl trolig fortsette å falle i enda noen år framover, selv uten tilførsel av nye finskrussiske immigranter.

– På lengre sikt er bestanden imidlertid avhengig av flere immigranter for å få tilført nye gener og unngå negative effekter av innavl, sier Flagstad.

Stabil ulvebestand i Skandinavia

Overvåkingsrapporten fra i vinter viser at den skandinaviske ulvebestanden har holdt seg stabil i forhold til vinteren før, fra 289-325 ulver vinteren 2010/2011 til 260-330 individer vinteren 2011/2012.

– Cirka 30 av ulvene i vinter ble kun påvist på norsk areal og et like stort antall levde på tvers av riksgrensen mot Sverige. Resten hadde tilhold kun i Sverige. Antallet helnorske ulver er dermed omtrent det samme som vinteren 2010-2011, da det ble registrert 32 til 34 ulver i landet, sier Kjørstad.

 

Ulveflokker og revirmarkerende par av ulv i Skandinavia vinteren 2011-2012 Kart © Rovdata

Flere ulver i Finland

Det ble sist vinter påvist i alt 31 ulveflokker i Skandinavia og 24 i Finland. I følge Petter Wabakken, som er prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark, er det i dag derfor mer ulv i Skandinavia enn det er i Finland.

–Det var en økning fra 19 til 24 flokker i Finland fra vinteren før, men samtidig skal det bemerkes at finsk ulvebestand er redusert fra 40 til 24 flokker i løpet av treårsperioden fra 2008-2009 og fram til 2011-2012.

Av de 24 ulveflokkene hadde 14 flokker tilhold kun i Finland, mens 10 flokker hadde tilhold på begge sider av riksgrensen mot Russland.

Bestandsmålet oppnådd i Norge

I fjor ble det født mellom 28 og 31 valpekull Skandinavia, mot 31 i 2010.

– Tre av kullene ble født i helnorske revir, tre i grenserevir og de resterende i helsvenske revir. De tre helnorske kullene var innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, og Stortingets målsetting ble dermed nådd for andre året på rad, forteller Morten Kjørstad.

Stortinget har satt som mål at det skal fødes tre kull med ulv i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge hvert år.

Målet kan nås også i år

Ut fra en vurdering av forekomsten av ulv i Norge er det forventet at det er født fra to til fire kull med ulvevalper i helnorske ulverevir i 2012.

– Det er absolutt mulig at Stortingets målsetning oppnås for tredje året på rad, sier Wabakken.

Han legger til at det foreløpig ikke er påvist ulvevalper født i helnorske revir i år. Endelige svar vil ikke foreligge før under perioden med sporing på snø til vinteren.

Statusrapporten fra vinterens overvåking av ulv i Skandinavia er laget av Høgskolen i Hedmark i samarbeid med Grimsö forskningsstation i Sverige og Vilt- og fiskeriforskningsinstituttet i Finland, på oppdrag fra Rovdata.

Du kan lese rapporten i sin helhet her:
Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2011-2012

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av bestandsovervåkingen av stasjonære og ynglende ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp streifdyr og de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 01.10.2012 15.59.07

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka