X
GO

Færre bjørner funnet i Norge

Publisert 30.03.2012

I fjor ble det registrert noen færre bjørner innenfor Norges grenser enn året før. Av totalt 151 individer var det 51 binner og 100 hannbjørner.
Bjørn Foto © Kjartan Trana
Bjørn Foto © Kjartan Trana

Det viser DNA fra ekskrementer, hår og vev som er samlet inn gjennom overvåkingsprogrammet for rovvilt og som har blitt analysert av Bioforsk Svanhovd.

– Av til sammen 1 208 innsamlede prøver var 757, eller 63 prosent av dem, fra brunbjørn. Ut fra disse prøvene kan vi si at det var minst 151 bjørner innom landet i fjor, mot 166 forskjellige bjørner påvist i 2010, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata og legger til at kjønnsfordelingen mellom disse årene stort sett er uendret.

Mange gjenfunn

Det er tredje året på rad det blir gjennomført en landsdekkende innsamling av prøver fra brunbjørn i Norge. Det ble funnet prøver i fylkene Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Vevsprøver fra døde bjørner er også tatt med.

– 111 av bjørnene som ble påvist i fjor har blitt fanget opp av DNA-analysene i Norge tidligere år. 40 av individene er ikke påvist i Norge tidligere, men flere av disse er tidligere påvist i våre naboland, sier Kjørstad.

Nye individer i Norge er enten ikke fanget opp av tidligere innsamlinger, er unger som er født inn i bestanden eller er individer som har vandret inn over grensen etter innsamlingene året før.

– Av 15 bjørner registrert døde i Norge i fjor var 14 kjent fra tidligere års DNA-analyser av innsamlet materiale. Dette viser at en stor andel av bjørnene i landet blir fanget opp gjennom dagens overvåking, legger Kjørstad til.

Flest bjørner i Finnmark, Hedmark og Nord-Trøndelag

De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland. Det er påvist flest bjørn i Finnmark, Hedmark og Nord-Trøndelag.

Mange bjørner er innom flere fylker, og midtpunktet for prøvene fra hvert individ er benyttet for å fordele bjørnene på fylkesnivå. 

I Finnmark ble det påvist 46 individer i 2011, mot 34 individer i 2010. I Hedmark ble det registrert totalt 38 individer i 2011, mot 48 individer i 2010. I Nord-Trøndelag ble det i fjor påvist 34 individer, mot 43 i 2010. I Troms er antallet påviste individer tilnærmet halvert, fra 21 individer i 2010 til 12 individer i fjor.

– Vi ser at endringene i antall individer kan henge sammen med endringer i antall prøver som er samlet inn i felt. I Finnmark ble antallet innsamlede prøver mer enn fordoblet, mens det var en nedgang i antallet innsamlede prøver både i Hedmark, Nord-Trøndelag og Troms, sier Hans Geir Eiken, seniorforsker hos Bioforsk Svanhovd.

Fant ikke igjen binne

I Sør-Trøndelag ble det i 2010 for første gang registrert en hunnbjørn, også kalt ST13. Ekskrementet fra binna ble funnet i Orkdal, og var et spesielt funn først og fremst fordi det ble gjort langt fra nærmeste binneområde.

– Denne binna er ikke funnet igjen i årets DNA-analyser, sier Kjørstad.

Uendret antall bjørnekull

Ut fra antallet hunnbjørn som ble registrert i fjor er det beregnet at det ble født seks (5,9) bjørnekull i Norge. Dette er det samme antallet kull som i 2010 (6,2).

Bestandsmålet for bjørn i Norge er at det skal fødes 13 kull med bjørnunger hvert år.

Les hele rapporten fra Bioforsk Svanhovd:
Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: DNA-analyse av prøver samlet i Norge i 2011

Resultatene fra 2011 er tilgjengelig i Rovbasen.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • I 2011 er det for tredje året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med unger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Bioforsk Svanhovd i Pasvik analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata og Bioforsk i fellesskap tidlig i april hvert år.
  • DNA-analyser viser at det var minst 151 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2011.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 30.03.2012 12.21.59