GO

Bestandsstatus - Gaupe

Gaupebestanden er i 2024 beregnet til å bestå av mellom 383 og 540 gauper ut fra 78 familiegrupper av gaupe. Dette var status før kvotejakta og før nye unger ble født i 2024.

Gaupe

Foto: Lars Krempig

Antallet familiegrupper ligger derfor over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper, som Stortinget har bestemt.

Bestandsmål

Det nasjonale bestandsmålet er fordelt på utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt. Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall årlige familiegrupper fordelt på hver forvaltningsregion. 

(Flere forvaltningsregioner deler en eller flere familiegrupper med en annen region eller naboland. Tall for Finnmark i parentes.)

Oversikt over antall årlige familiegrupper fordelt på hver forvaltningsregion
Forvaltningsregion 
Bestandsmål
Bestandsstatus (før jakt) 
        
2022 2023 2024 Gjennomsnitt
Region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) - 0 0 0 0
Region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og
Aust-Agder)
12
12 14,5 16 14,2
Region 3 (Oppland)
5
7 7,5 4,5 6,3
Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold)
6
3 4,5 6,5 4,7
Region 5 (Hedmark)
10
10,5 11,5 8 10
Region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag)
12
14 13 18,5 15,2
Region 7 (Nordland)
10
6 11,5 13,5 10,3
Region 8 (Troms og Finnmark)*
10 (4)
6(0) 9(1) 11(2) 8,7
 Hele landet
65
58,5 71,5 78 69,3

* Tallene i parentes angir familiegrupper i Finnmark fylke

Leveområder

Gaupe finner vi i dag i store deler av landet, med tettest bestander i Midt-Norge og på Østlandet. Den lever hovedsakelig i skogsområder, og forflytter seg i revir på noen hundre til flere tusen kvadratkilometer.

På dagtid ligger gaupa vanligvis på dagleier i bratt og utilgjengelig terreng. Når den jakter om natten beveger den seg i alle typer terreng, og kan bevege seg nært opp til bebyggelse.

En jaget jeger

Fra 1845 til 1980 var det statlig skuddpremie på gaupe i Norge, uten begrensninger på jakten. Det var heller ikke fredning i romjulen. I perioden fra 1856 til 1880 ble det i snitt felt 127 gauper hvert år og bestanden gikk tilbake.

Allerede i 1850 var gaupe et sjeldent dyr i Rogaland, Hordaland og Østfold. Etter hvert ble gaupene sjeldnere i flere fylker, og ved overgangen til 1900-tallet var det bare små bestander igjen i Telemark, Aust-Agder, Trøndelag og Sør-Helgeland.

Rundt 1939 var gaupe kun å finne på Fosenhalvøya, i Namdalen og på Sør-Helgeland, men det var sannsynligvis fortsatt spredte forekomster av arten i Sør-Norge på dette tidspunktet.

Fjernet skuddpremie

Fra 1940-årene og fram mot 1960 kom gaupa tilbake til andre deler av Norge og nordgrensen for utbredelsen ble flyttet til Troms.

I 1980 ble ordningen med skuddpremie avskaffet, og i 1981 ble det innført fredning i yngletiden. I 1992 ble gaupa fredet i Sør-Norge.

I 1994 ble det innført kvoteregulert jakt i hele landet, med unntak av Finnmark og deler av Sør- og Vestlandet, hvor det var jakt uten kvotebegrensning innenfor jakttiden. På midten av 1990-tallet økte gaupebestanden kraftig.